6 oktober 2021 Meer nieuws

'Voor 18 oktober bezwaar nitraatrichtlijn maken'

KAVB en LTO riepen de leden in een webinar woensdagavond op vóór 18 oktober een reactie te geven op het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat volgens de standsorganisaties een bom legt onder veel agrarische bedrijven. 

Namens de KAVB schoof Zeewolder bollenkweker Wim Klink (links op de foto) aan bij LTO-akkerbouwvakgroepvoorzitter Jaap van Wenum (rechts) en zijn vollegrondsgroentecollega Niels Zuurbier. Akkerbouwsectorspecialist Peter Knippels ging met hen in gesprek over de gevolgen van het plan voor het nieuwe actieprogramma. "Het landbouwministerie heeft dit zonder overleg met de sector opgesteld en LTO kan niet met dit plan akkoord gaan", zette Knippels de toon. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) houdt een zogeheten internetconsultatie, die tot 18 oktober loopt. Alle leden van KAVB en LTO worden opgeroepen een persoonlijke zienswijze in te dienen bij het ministerie. Van Wenum: "Ondertussen doet ook LTO er alles aan om te voorkomen dat dit plan werkelijkheid wordt. Dit plan heeft met de praktijk niets te maken, het is onuitvoerbaar, onbetaalbaar en ontwrichtend."

Impact bollenteelt

Klink schetste kort wat de gevolgen van het plan, dat de bodem- en waterkwaliteit moet verbeteren - heeft op de bollensector. "Om te beginnen kost het zestigduizend hectare agrarische grond, doordat de teeltvrije zone wordt vergroot. Vooral op percelen van vijf tot tien hectare is een grotere zone niet uitvoerbaar. Tweejarige teelt van lelies bijvoorbeeld, wordt onmogelijk. De nieuwe regels vereisen dat het gewas op 1 oktober van het land is. Als we moeten voldoen aan een verplichte rotatie van 1 op 3 kost dat een gemiddeld bollenbedrijf vijftien procent, dat is in veel gevallen de complete winst. De reizende bollenkraam komt in de problemen, omdat het moeilijker is om aan grond te komen bij vollegrondsgroentetelers en akkerbouwers, omdat zij net als de bollenkwekers verplicht zijn een rustgewas in de rotatie op te nemen." Dit plan kost volgens Klink bedrijven de kop.

Samenwerken

Klink bepleitte samenwerking met provincie, gemeenten en waterschappen, zoals ze dat ook in zijn gebied doen in het Actieplan Bodem en Water. Net als Van Wenum en Zuurbier denkt de kweker dat met samenwerking en beloning voor het nemen van maatregelen meer bereikt wordt dan door opgelegde regels, die de ondernemer veel geld kosten. Klink: "Van een bredere teeltvrije zone is bijvoorbeeld bekend dat het geen enkel effect heeft op het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, omdat het meeste water via de drains in de sloot komt."

Kalenderlandbouw

Het nieuwe actieplan gaat uit van vaste data waarop de oogst van het land moet zijn en een nieuw vanggewas ingezaaid moet zijn. Volgens LTO wordt totaal niet gekeken naar de praktijk, waarin met name in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt nog heel veel gewassen op het land staan. Van Wenum: "Het heeft een enorme impact op de sector en op de hele verwerkingsketen. Daarom helpen partijen als Cosun, Suikerunie, de Avebe ons bij het overtuigen van het ministerie. Er moet een alternatief komen dat gemaakt en gedragen is door de sector, gemaakt met boerenverstand en dat niet gebaseerd is op kalenderlandbouw."

Trekkers naar Den Haag?

Tijdens het webinar konden kijkers reageren. Zo werd gevraagd of LTO niet op zou roepen om met trekkers naar Den Haag te gaan om de politiek te overtuigen. Dat ziet Van Wenum vooralsnog niet zitten. "Ik hoop ook dat het niet nodig is en dat we de politiek tot rede kunnen brengen. Laat LNV weten wat de gevolgen zijn voor het bedrijf en dien die zienswijze in", riep hij nogmaals op.  

Lees ook Greenity 104, die 22 oktober uitkomt.