19 november 2019 Meer nieuws

Vervolg teelt freesia in fossielvrije en emissieloze kas

Bij WUR in Bleiswijk is een project in het kader van Kas als Energiebron gehonoreerd waarbij freesia’s worden geteeld in een fossielvrije demokas met als doel de emissieloze teelt hiervan te demonstreren.

Na advies van de ondernemersgroep ‘Kas als Energiebron’ hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas afgelopen oktober het project ‘Fossielloze en duurzame Demokas demonstraties 2020’ gehonoreerd.

Kennis opdoen met onderdelen

Het doel van het project is demonstratie van fossielvrije en emissieloze teelten (CO2, water en nutriënten en maximaal biologische gewasbescherming) met vier gewassen waaronder freesia in een demokas. Immers kwekers kunnen nu al hun voordeel doen met onderdelen van de kennis zonder al volledig over te schakelen op een fossielvrije en emissieloze teeltwijze. De fossielvrije verwarming van de kassen is ontworpen op winning van kaswarmte uit ontvochtiging en eventueel kaskoeling. Alle gewassen worden belicht met full LED.

Intensiever isoleren

Het teeltconcept dat bij de fossielvrije freesiateelt gevolgd wordt, is sterk afwijkend van de praktijk. Ondanks dat de fresia een lage warmtebehoefte kent, zijn grote stappen mogelijk door de inzet van een warmtepomp en ontvochtiging (of kaswarmtewinning). Met de ontvochtiging als stuurinstrument voor de RV in de kas kan veel intensiever geïsoleerd worden als het buiten koud is. Toepassing van het relatief koude full LED maakt intensivering mogelijk.

Uit de grond in kleikorrels en zandbed

De freesia’s worden in de proef niet in de grond geteeld maar in een teeltsysteem los van de grond in kleikorrels en zandbed. Dit brengt emissieloos telen qua water en nutriënten dichterbij en scheelt bovendien in warmtebehoefte door beperking van de verdamping van vocht uit de grond. Verneveling moet de efficiency van het te gebruiken licht en CO2 verbeteren.

In 2020 problemen tackelen

Dit jaar is het project in freesia al gestart. Echter, met het teeltsysteem los van de grond zijn er dit jaar onverwachte problemen opgetreden en deze moeten volgend jaar getackeld worden. Ook ten aanzien van plantgezondheid liggen er uitdagingen om op te lossen.

Iets bedenken voor ontsmetting

Een belangrijk deel van de CO-emissie in de huidige Fresia teelt is gekoppeld aan het ontsmetten door stomen. Het teeltsysteem los van de grond moet echter ook ontsmet worden, met name als er, zoals dit jaar het geval was, besmet uitgangsmateriaal ingezet wordt. Gedacht wordt nu aan ontsmetting met ozon, magnetron, waterstofperoxide of biologische ontsmetting.

Foto: Kas als Energiebron