11 oktober 2019 Meer nieuws

Vergunningverlening stikstofgerelateerde activiteiten start weer

Vanaf vandaag kunnen de 12 provincies weer vergunningen verlenen aan stikstofgerelateerde activiteiten wanneer die per saldo leiden tot afnemende stikstofuitstoot.

De 12 provincies hebben nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Dit meldt BIJ12 die werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies.

Toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten wordt weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk zorgen voor een daling van de stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Grote maatschappelijke urgentie

Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, namens de 12 provincies: “De provincies als bevoegde gezagen zijn zich bewust van de grote maatschappelijke urgentie om beweging te krijgen in de vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt na de uitspraak van de Raad van State. Dit kan echter niet zonder meer, de uitstoot mag niet toenemen, moet waar mogelijk zelfs verminderen. Daarom stellen we ook strikte voorwaarden door middel van de in alle GS-en vastgestelde juridische spelregels. Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.”

Bronmaatregelen en gebiedsgerichte aanpak

In aanvulling op de beleidsregels zijn de provincies voor nieuwe activiteiten (beperkte uitstoot) in overleg met het Rijk over het nemen van bronmaatregelen. Het Kabinet heeft daarnaast de provincies een regierol toebedeeld voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek. Over de verdere invulling van het een gebiedsgerichte aanpak van stikstof en de daarvoor benodigde middelen zijn de provincies in overleg met het Kabinet.