15 september 2020 Meer nieuws

Steun voor Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

Boeren en tuinders zijn het eens met de prioriteiten en randvoorwaarden die LTO geeft in haar nieuwe Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Dit blijkt uit een digitale ledenenquête van de belangenorganisatie waaraan 1.073 leden deelnamen.

De leden vinden een goed uitvoeringsprogramma belangrijk voor de toekomst van de sector. LTO Nederland bespreekt de uitkomsten van de enquêtes in de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming en neemt dan een formeel besluit, net als de andere betrokken partijen. Het ministerie van LNV zal vervolgens een terugkoppeling geven aan de Tweede Kamer.

De enquête is gehouden onder leden van LTO Nederland met een hoofd- of nevenactiviteit in de akkerbouw; vollegrondsgroenteteelt; bomen, vaste planten en zomerbloemen en paddenstoelen. Andere sectoren gaven de achterbanraadpleging via de eigen (vaktechnische) organisatie gestalte.

Ruimte voor eigen zorgen

Men kon ook eigen zorgen en aandachtspunten meegeven in de enquête. Velen maakten hier gebruik van. De twee gemene delers die bij alle sectoren terugkwamen waren dat telers vandaag de dag een gezond gewas moeten kunnen telen en dat extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid beloond moeten worden om economisch perspectief te houden. Daarnaast verwachten ze een gelijk speelveld in de markt. Akkerbouwers noemden bijvoorbeeld het op korte termijn kunnen beschikken over gewasbeschermingsmiddelen en dat voor de teelt van gezonde en veilige gewassen en dat nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas nodig is voor resistente rassen.

Leden vanuit de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen vroegen specifiek aandacht en perspectief voor gewasbescherming in de ‘kleine teelten’, de fytosanitaire kwaliteitseisen van afnemers van haar producten en knelpunten in de onkruidbestrijding en de toepassingstechnieken.