25 juli 2019 Meer nieuws

Stappen gezet in bollenrevolutie 4.0

Partners en de klankbordgroep van de Bollenrevolutie 4.0 hebben op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge met de onderzoekers van Wageningen University & Research van gedachten gewisseld over knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen.

De Publiek-Private Samenwerking (PPS) Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Doel van Bollenrevolutie 4.0 is drieledig. Zo wordt de ziekzoekkar die virus in tulp moet gaan herkennen nieuw leven in geblazen. Tot nu toe zijn de oude data die er voor handen waren opnieuw geanalyseerd en zijn er nieuwe algoritmes van gemaakt. Komende winter en het najaar wordt de techniek in een proefveld getest.

Camera's testen

Een ander onderdeel van het project behelst het ontwikkelen van een detectiesysteem voor de kwaliteit van de bollen, met als grootste uitdaging de detectie van latent zuur om zo deze bollen in de verwerking eruit te pikken. Momenteel worden tulpenbollen geïnfecteerd met zuur. Eind augustus worden er verschillende soorten camera’s getest op dit vlak. Dan wordt ook gekeken of de camera's ook andere kwaliteitsaspecten herkennen, zoals scheuren in huid en beschadigingen.

Met welke data haalt kweker economisch voordeel?

Het derde doel van het project ligt op het gebied van datamanagement. Eerst moet duidelijk worden welke datastromen er op de bollenbedrijven en in de keten zijn en eventueel daarbuiten. De centrale vraag daarbij is: ‘met welke data behaalt de kweker het meest economische voordeel?’ Het antwoord kan bijvoorbeeld zijn met data die het precieze oogstmoment beter bepalen.

Om achter de wensen van kwekers te komen, worden zij binnenkort hierover bevraagd. De bedoeling is dat dit najaar de uitkomst van de centrale vraag er is.

Consortium

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze PPS ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. In de klankbordgroep zitten leden van Anthos en KAVB die ook bijdragen aan de onderzoeksfondsen.

Het project Bollenrevolutie 4.0 is een project dat 1,5 miljoen euro behelst.