12 augustus 2019 Meer nieuws

SMK vraagt inbreng voor certificeringsschema Planetproof

SMK vraagt input van betrokkenen voor de jaarlijkse herziening van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten in Centraal-Europa, waaronder Nederland. Nog tot 2 september kunnen suggesties worden ingediend.

Tijdens het herzieningsproces worden knelpunten en kansen in de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd. Doel is het schema te optimaliseren.

Beoordelen haalbaarheid

Er komen verschillende commissies en werkgroepen bij elkaar om de praktijkervaringen met On the way to Planetproof te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. De kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen leiden tot voorstellen voor het herziene schema. Hierbij is verdere verduurzaming van teelten het uitgangspunt.

Kwekers uit de bollensector die ideeën hebben, kunnen dit voorlopig doorgeven aan André Hoogendijk. Hij is sectorvertegenwoordiger in de teelttechnische werkgroep voor de bollen- en bolbloemensector en voor hem is nog geen opvolger gevonden voor in deze werkgroep. Hoogendijk adviseert daarom kwekers die opmerkingen hebben die zelf bij SMK te melden via het schriftelijke inputformulier dat te vinden is op de site van SMK en dat cc ook aan Hoogendijk te mailen.

Voor vasteplantenkwekers is de sectorvertegenwoordiger Pieter Lucassen van Mts Lucassen. Ook kunnen vasteplantenkwekers rechtstreeks bij SMK zaken aangeven met behulp van het schriftelijk inputformulier.