5 maart 2021 Meer nieuws

Sierteelt kwetsbaar voor misbruik criminelen

De sierteeltsector is kwetsbaar voor onder andere drugstransporten, arbeidsuitbuiting en witwassen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Mainport in de tweede linie’ van Edward van der Torre en Anton van Wijk, dat in 2020 is uitgevoerd.

In opdracht van de stuurgroep ‘Weerbare Sierteeltsector’ deden Van der Torre en Van Wijk onderzoek naar zware georganiseerde criminaliteit in de sierteeltsector. Het is voor criminelen aantrekkelijk om misbruik te maken van de logistieke systemen die samenhangen met de internationale positie van de sierteeltsector. Bij de andere mainports – Amsterdam Schiphol en de Rotterdamse haven – wordt een EU-buitengrens bewaakt en zijn dagelijks douane, opsporingsdiensten en vele beveiligers aan het werk. Dat is in de sierteeltsector, een ‘mainport in de tweede linie’, niet of nauwelijks het geval.

Aantrekkelijk voor criminelen

Drugs die via een zee-of luchthaven naar Nederland komen, of hier zijn geproduceerd, worden doorgevoerd via onder meer wegtransport van versproducten, waaronder bloementransport. De massale dagelijkse bloementransporten over de EU-grens én binnen de EU zijn aantrekkelijk voor criminelen die drugs willen vervoeren. Als bloementransporten geen EU-grens passeren is het niveau van controle bovendien laag, zo schrijven de onderzoekers. Zij concluderen verder dat criminelen ook met andere activiteiten (veel) geld verdienen in de sierteeltsector. Er is sprake van systematische fraude, witwassen, oplichting, arbeidsuitbuiting en het smokkelen van onder meer wapens, sigaretten en vuurwerk. Volgens bronnen die de onderzoekers hebben gesproken zijn er criminele netwerken en malafide bedrijven die zich met meerdere vormen van criminaliteit bezig houden.

Ondersteuning overheid nodig

Gemeenten uit de regio, opsporingsdiensten en Royal FloraHolland werken al enige tijd samen in het programma Weerbare Sierteeltsector en nemen maatregelen tegen de verschillende vormen van ondermijning, maar volgens burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland is er ook veel meer aandacht en ondersteuning vanuit de landelijke overheid nodig: ”Om criminaliteit in de sierteeltsector echt stevig aan te pakken is erkenning van de problematiek en structurele financiële ondersteuning essentieel.”

Aan de slag met inzichten uit onderzoek

Het afgelopen half jaar zijn vanuit het programma Weerbare Sierteeltsector al maatregelen genomen. Zo is er vanuit de opsporingsdiensten meer toezicht op het veilingterrein. Ook Royal FloraHolland nam, in samenspraak met de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) maatregelen. Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland: “Binnen onze sierteeltsector is geen plaats voor criminaliteit. We hebben daarom al meerdere dingen gedaan om de interne veiligheid en de beveiliging te verbeteren, zoals het aanscherpen van de klantscreening, data security, vestigingsbeleid en het aanscherpen van het inkoopbeleid tegen arbeidsuitbuiting. Ook hebben we een nieuw betalingssysteem gelanceerd om witwassen tegen te gaan en hebben we maatregelen genomen voor het betreden van het veilingterrein.”

Programma Weerbare Sierteeltsector

Binnen het programma Weerbare Sierteeltsector werken overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot repressieve en preventieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Afgelopen jaar zijn onder andere integrale controles uitgevoerd, waarin politie, douane, Inspectie SZW, gemeenten, Openbaar Ministerie en de beveiliging van Royal FloraHolland samenwerken. Ook wordt doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie van de aangesloten partijen.

Het NOS Journaal van 4 maart (kijk van af 7:40 min) besteedde aandacht aan het onderwerp.