17 september 2019 Meer nieuws

Rekentool moet vergunningverlening op gang brengen

Ruim 18.000 projecten worden geraakt door de stikstofproblematiek. Dit blijkt uit een raming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Minister Schouten van LNV schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken na de uitspraak van de Raad van State eind mei. In deze uitspraak werd een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vergunningverlening weer op gang

De vergunningverlening voor projecten die door de stikstofuitspraak tijdelijk stil liggen, komt in etappes weer op gang. Dit komt door de nieuwe rekentool AERIUS Calculator. Hiermee kunnen initiatiefnemers sinds maandag 16 september de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject berekenen. Met deze calculator kan voor activiteiten die de natuur niet raken weer een vergunning worden aangevraagd.

Advies voor Natura 2000-gebieden volgt nog

Over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden, wordt in de week van maandag 23 september een advies verwacht.

Mede op basis van de aanbevelingen van het adviescollege nemen het kabinet en andere overheden een standpunt in over mogelijkheden om de vergunningverlening te hervatten. Dat zijn de zogenoemde ADC-toets en extern salderen. De bevoegde gezagen verlenen op dit moment geen toestemming voor nieuwe plannen en projecten op grond van deze mogelijkheden.

ADC-toets en extern salderen

Voor een ADC-toetst geldt dat alleen toestemming kan worden verleend als alternatieven (A) ontbreken, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang (D) en compenserende (C) maatregelen worden getroffen. Extern salderen houdt in dat een (nieuw) project dat leidt tot meer stikstofuitstoot toch in aanmerking komt voor een vergunning, mits dit effect door maatregelen teniet wordt gedaan, bijvoorbeeld als een bedrijf in de buurt stopt of wordt uitgekocht.