26 maart 2021 Meer nieuws

Project 'Zoet op Zout' start

Het project ‘Zoet op Zout’ kan van start. Het Waddenfonds ging vandaag akkoord. Het project moet maatregelen opleveren tegen verzilting in het noorden van het land.

Het ontstaan van dit project uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt hen daarmee perspectief om ook in de toekomst te kunnen blijven boeren. Zoet op Zout is een initiatief van boeren uit de Lauwersmeerregio, LTO Noord, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Agrarische Jongeren Fryslân en Groningen, The Potato Valley en Acacia Institute. Door zeespiegelstijging en klimaatverandering neemt de verzilting in het noordelijk zeekleigebied toe en komt de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw onder druk. 'Zoet op Zout' onderzoekt en test mogelijkheden voor de landbouw in het gebied om hiermee om te gaan.

Rendabel

Technisch zijn er mogelijkheden om beter met verzilting om te gaan. De maatregelen moeten ook rendabel zijn. Ook daar wordt naar gekeken. Met de goedkeuring door het Waddenfonds is vandaag het officiële startschot gegeven. Behalve het Waddenfonds dragen de provincies Groningen en Friesland, de Versnellingsagenda Regio Noordoost-Fryslân, LTO Noord Fondsen,  Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, de Hagelunie, BO akkerbouw, DAW-gelden en de deelnemende boeren bij aan van het project.