12 november 2021 Meer nieuws

Pleidooi aanpassing ontwerp Nitraatrichtlijn

De demissionaire Tweede Kamer wil dat het alternatieve plan van de agrarische sector voor de waterkwaliteit een ‘volwaardige plek’ krijgt in het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat bleek donderdag tijdens de stemming over een reeks moties naar aanleiding van het ontwerp voor de richtlijn.

De partijen in de Kamer dienden 23 moties in bij de behandeling van het ontwerp voor de richtlijn, waarbij de rechter vleugel inclusief het CDA voor een afzwakking of een nuancering van het ontwerp pleitten en de linker de regels in het plan juist wilden aanscherpen. De motie van het CDA om het alternatieve plan van de agrarische sector op te nemen in het actieprogramma werd aangenomen.

‘Verder uitwerken’

Demissionair minister Carola Schouten (foto) van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) wil het alternatieve plan van LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Brancheorganisatie Akkerbouw, NZO, Rabobank en Cumela Nederland ook opnemen in het actieplan voor de verbetering van de waterkwaliteit. Wel moet daar nog wat onderzoek voor worden gedaan, oordeelde ze. “Er zijn nog wat vragen over uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en controleerbaarheid. Ik ben wel voornemens om te kijken hoe we dat traject de komende periode gezamenlijk verder kunnen uitwerken. Daarbij gaan we ook duidelijk een moment creëren om te zien of het gaat werken of niet.”

Maatwerk

De aanzet voor het 7de plan is gegeven in 1991, toen de Europese Nitraatrichtlijn van kracht werd. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht iedere 4 jaar een actieprogramma in te dienen om aan te tonen hoe de verontreinigingen van het grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw met nitraat wordt verminderd. Nederland moet het nieuwste plan voor 1 december klaar hebben. LTO Nederland en KAVB vinden het ontwerp onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar. Ze pleiten voor maatwerk, zodat de ondernemer maatregelen kan nemen die passen bij het bedrijf, de economische impact op bedrijf en sector beperken en toch de waterkwaliteit verbeteren. ‘Deze maatwerkaanpak vraagt nog overleg en verdere uitwerking’, erkent ook LTO Nederland.

DAW

Een motie van BBB en Groep Van Haga om deelnemers aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vrij te stellen van de maatregelen uit het nieuwe actieprogramma haalde het niet. De agrarische sector ziet het DAW overigens als een manier om ondernemingen te helpen aan de mestregels te voldoen. De motie van CDA en ChristenUnie om het schrappen van de stikstofnormen voor groenbemesters ‘nog eens tegen het licht te houden’, werd wel aangenomen.   

Wintergewassen

ChristenUnie, CDA, BBB en de Groep Van Haga dienden samen een motie in om de lijst met wintergewassen te definiëren. Wintergewassen, waaronder bloembollen, worden uitgezonderd van de inzaaiverplichting van een vanggewas per 1 oktober. Schouten: “Ik heb al opgenomen dat de wintergewassen uitgezonderd zijn van de verplichte inzaai. Ik wil graag de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet vragen om hierover nader advies uit te brengen, zodat we de lijst (van wintergewassen, red.) ook definitief vast kunnen stellen.”