9 januari 2020 Meer nieuws

Scan toont risico op emissie middelen

Het Toolboxteam Water heeft de gratis Perceelsemissiescan ontwikkeld. Hiermee kunnen agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel in kaart brengen.

Daarnaast biedt de tool handvatten om de risico’s op afspoeling te verkleinen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen via verschillende routes vanaf het perceel in het oppervlaktewater terechtkomen. Bijvoorbeeld door drift, of met regenwater via drainage, oppervlakkige afstroming of uitspoeling. Factoren die van invloed zijn op de mate van afspoeling zijn onder meer de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen van de bodem, bodemverdichting en het risico op plasvorming.

Vragenlijst invullen

Bij de Perceelemissiescan worden vragen gesteld over de structuur van de bodem, bodemverdichtingen, hellingshoek van percelen, waargenomen stroombanen, infiltratiecapaciteit, verzadiging en watercapaciteit. Agrariërs kunnen de scan zowel zelfstandig als samen met hun adviseur invullen. Door de scan in te vullen kunnen kwekers voor de eigen percelen onderzoeken waar knelpunten liggen en welke maatregelen ze kunnen nemen om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. 

Inloggen noodzakelijk

Om gebruik te kunnen maken van de gratis Perceelsemissiescan moet men zich eerst registreren. Wie al gebruiker is van de Erfemmissiescan, kan met de inloggegevens daarvan naar de Perceelsemissiescan.

De Perceelemissiescan is ontwikkeld door de Toolboxwater en Broos Water. De ontwikkeling van de Perceelemissiescan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices &Sustainability).

Toolbox Emissiebeperking

De nieuwe perceelsemissiescan is een onderdeel van de Toolbox Emissiebeperking en een aanvulling op de Toolbox Water. Hiermee willen Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela Nederland gezamenlijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen.