19 februari 2021 Meer nieuws

'Pak huisvestingsproblematiek landelijk aan'

De bouw van huisvesting van arbeidsmigranten onder een centrale regie, is dé oplossing voor huisvestingsproblemen van internationale medewerkers, zo meent Greenports Nederland. De organisatie pleit voor een projectdirectie onder één verantwoordelijk ministerie.

Dat is veel beter dan vooral inzetten op regulering en handhaving om de huisvestingsproblemen aan te pakken. Regulering en handhaving kan juist averechts werken, zo waarschuwt Greenports Nederland.

Verkeerde prioriteiten

Volgens Greenports Nederland komen de huidige problemen in de huisvesting van internationale medewerkers voort uit een groot tekort aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten. Door alleen in te zetten op instrumenten als verplichte certificering, het scheiden van werkgeverschap en verhuur en handhaving wordt dat probleem niet opgelost.

Sterker nog, een te eenzijdige benadering verslechtert de huisvestingssituatie alleen maar. ‘Als gemeenten in de huidige situatie massaal gaan handhaven op niet vergunde locaties, is de kans groot dat de bewoners op straat komen te staan of in kwalitatief ondermaatse, tijdelijke oplossingen belanden. Niet omdat gemeenten en private partijen dat willen, maar omdat er gewoonweg onvoldoende alternatieven voorhanden zijn.’

Verantwoordelijkheid onder één ministerie

De oplossing moet volgens Greenports Nederland gezocht worden in meer aanbod van meer nieuwe huisvesting. Er moet prioriteit worden gegeven aan; zoeken naar nieuwe locaties, belemmeringen wegnemen bij de huidige realisatie van bestaande huisvestingsinitiatieven.

De organisatie wil een landelijke aanpak van de huisvestingsopgave internationale medewerkers. Die centrale aanpak zou kunnen door onder directe verantwoordelijkheid van één minister een projectdirectie aan te stellen. Die heeft de bevoegdheid om met provincies en gemeenten taakstellend te werken aan regionale samenwerking en oplossingen. Zo ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde aanspreekbaarheid voor de moeilijke planologische keuzes die toch gemaakt moeten worden.

Ook Glastuinbouw Nederland uitte eerder haar zorgen over dat het kabinet weinig urgentie geeft aan de snelle bouw van meer huisvesting voor arbeidsmigranten.