23 juli 2020 Meer nieuws

Organische stof te verhogen met combi van maatregelen

Zelfs op bollengronden met hoge afbraaksnelheden kan de hoeveelheid koolstof worden verhoogd door de juiste teeltmaatregelen te nemen in combinatie met de aanvoer van organische producten. Dat blijkt uit het drie jaar geleden gestarte project Beter Organische Bemesten (BOB).

Aan dit project deden vijf bollentelers en twee vasteplantentelers mee, evenals Meerlanden Compostering en Delphy team Bloembollen. Doel van het project was om de bodemkwaliteit van de zandgronden in de Bloembollenstreek te verbeteren door het organischestofgehalte in de bodem gte verhogen. Richtlijn was een toename met 4 promille koolstof per ha per jaar.

Gevarieerde strategie

Om dat doel te bereiken zetten de telers op praktijkpercelen een gevarieerde strategie in. Zo werd in het bouwplan een tussenteelt opgenomen van groenbemesters en werd gekozen voor niet-kerende grondbewerking met de ECO-ploeg en bodembedekking met stro. Daarnaast voerden de telers producten aan als compost, dikke fractie en houtachtige materialen met een zo hoog mogelijk gehalte aan effectieve organische stof en een zo laag mogelijk fosfaatgehalte.

Experimenten

Tevens zijn er op de proeftuin van Delphy experimenten uitgevoerd met reststromen, zoals schone bagger uit aanpalende sloten, biochar, potstalmest gemengd met groenbemesters en restmateriaal afkomstig van insectenkweek. Dat leverde nieuwe perspectieven op om op de proeftuin het koolstofgehalte van de grond blijvend te verhogen.

Fosfaatuitspoeling in kaart gebracht

Begin 2018 zijn er bodemvochtsensoren op de percelen geplaatst waarmee de waterstromen zijn vastgelegd. Daarmee zijn de afgelopen 2,5 jaar de momenten waarop fosfaatuitspoeling heeft plaatsgevonden in kaart gebracht.