4 juni 2021 Meer nieuws

Ontheffing nodig voor hoge landbouwvoertuigen in Schagen

Eigenaren van landbouwvoertuigen en machines die hoger zijn dan vier meter, moeten voor september dit jaar een ontheffing aanvragen. Doen zij dat niet, dan mag het voertuig of de machine niet meer op de weg in de gemeente Schagen.

Ondernemers die land huren in de gemeente Schagen, moeten ook een ontheffing aanvragen willen ze met hun machine of voertuig naar de grond toegaan. Loonwerkers die werk verrichten in de gemeente Schagen moeten ook een ontheffing aanvragen.

Tijd van gedogen is voorbij

De maximale hoogte voor landbouwvoertuigen en machines is volgens de wet 4,00 meter. Tot 1 april werden hogere machines gedoogd door de politie. Nu heeft de raad besloten dat de tijd van gedogen voorbij is.

Uitsterfconstructie te hoge machines

De raad gaat een uitsterfconstructie hanteren voor deze te hoge landbouwvoertuigen en -machines. Om agrariërs tegemoet te komen geeft de gemeente Schagen eenmalig een ontheffing voor landbouwvoertuigen die hoger zijn dan 4,00 meter, tot en maximum hoogte van 5,00 meter. Hiervoor moeten leges worden betaald. De kosten bedragen € 55,60 per ontheffing.

Aanvragen ontheffing

Ondernemers kunnen via de website van de gemeente Schagen digitaal een ontheffing aanvragen. In de aanvraag moeten de (NAW-)gegevens van het bedrijf en een daarbij verantwoordelijke (contact)persoon staan. Daarnaast moet de aanvrager informatie geven over het kentekennummer of het VCA/ISO-nummer van het voertuig en enkele foto’s. 

Deze ontheffingen hebben een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging. Deze eventuele verlenging wordt tegen die tijd besproken met de betrokken partijen.

Voorwaardes van de ontheffing

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De ontheffing geldt uitsluitend voor de bij de gemeente Schagen in beheer zijnde wegen, waar ter plaatse van het voertuig geen beperking staat aangegeven.
 2. Per ontheffing mag 1 voertuig aangevraagd worden. Deze ontheffing is zaakgebonden en niet overdraagbaar.
 3. De ontheffing geldt voor het voertuig (in combinatie met de op de foto aangegeven opbouwmachines) met kentekennummer of VCA-ISO-nummer en chassisnummer.
 4. Dit voertuig heeft u voor 1 september 2021 al in uw bezit.
 5. Dit transport kan niet onder viaducten en niet over de vlotbruggen.
 6. Met de voertuigen moet zodanig worden gereden, dat bij het ingehaald worden door en het tegenkomen van andere weggebruikers aan de linkerkant nog voldoende rijbaanbreedte beschikbaar blijft. Zo nodig moet het voertuig uitwijken tot buiten de wegverharding en stilstaan.
 7. De veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd.
 8. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade die naar het oordeel van de gemeente wordt veroorzaakt bij deze gemeente in beheer zijnde wegen of wat daartoe behoort door gebruikmaking van de ontheffing.
 9. De houder van de ontheffing vrijwaart de gemeente Schagen van elke aanspraak/vordering, hoegenaamd, van derden, die verband houdend met deze ontheffing.
 10. Deze ontheffing treedt in werking met ingang van XXX en eindigt op 31 december 2026.
 11. Er worden geen vaste routes voorgeschreven. Deze landbouwvoertuigen en/of opbouwmachines worden namelijk op veel verschillende locaties ingezet. Het rijden door de dorpskernen en door Schagen wordt niet toegestaan, tenzij er in redelijkheid geen alternatieve route beschikbaar is.
 12. De chauffeurs van deze voertuigen moeten in het bezit zijn van een trekkersrijbewijs (rijbewijs T) en minimaal drie jaar werkervaring hebben met landbouwvoertuigen. Hiermee is de verwachting dat de veiligheid voldoende gewaarborgd wordt zonder niet-werkbare eisen te stellen;
 13. Bij het niet volledig nakomen van de voorwaarden van deze ontheffing vervalt de geldigheid daarvan zonder dat voorafgaande opzegging of intrekking is vereist.
 14. Deze ontheffing dient bij de van ontheffing gebruik makende voertuig(en) zichtbaar aanwezig te zijn en op aanvraag van een daartoe bevoegde functionaris te worden getoond.