11 april 2019 Meer nieuws

'Geen reden in te grijpen in toegelaten middelen’

Er is geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen. Dat concludeert het Ctgb (College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden) na het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO) en het onderzoek dat ze heeft beoordeeld dat de burgerinitiatiefgroep Westerveld Meten = Weten in Westerveld in december liet uitvoeren.

Het Ctgb liet haar conclusie 4 april over de twee onderzoeken al weten aan de staatssecretaris van I&W en de minister van LNV en deed dat gisteren ook aan de Tweede Kamer.

Het Ctgb werd gevraagd te adviseren over de uitkomsten van de twee onderzoeken vanuit zijn rol als toelatingsautoriteit voor gewasbeschermingsmiddelen over de veiligheid van de toegelaten middelen. Het Ctgb onderschrijft overigens wel de adviezen en aanbevelingen die het RIVM gaf nalv het OBO-onderzoek doet.

Geen gezondheidsrisico's

De overall conclusie van het Ctgb is dat beide onderzoeken naar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen van omwonenden van landbouwgebieden (OBO en Meten = Weten) laten zien dat onder realistische gebruiksomstandigheden de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Dat betekent dat omwonenden geen gezondheidsrisico’s lopen. ‘Er is daarom geen reden om in te grijpen in de toegelaten middelen’, aldus het Ctgb.

Beide onderzoeken bevestigen volgens het Ctgb dat de door het college gebruikte beoordelingsmethodieken en de daarin gehanteerde Europese modellen voor verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving (omwonenden, grond, moestuingewassen) robuust zijn: de feitelijke blootstelling blijkt immers lager te zijn dan de berekende blootstelling die de basis vormt voor de toelating van de middelen.

Beoordeling onderzoek Meten = Weten

Een groep bewoners van het Drentse Westerveld publiceerde in maart een rapport nalv een onderzoek naar de aanwezigheid van diverse stoffen in bodemmonsters in de nabijheid van percelen in Westerveld waar op dat moment diverse sierteeltgewassen werden geteeld. Ook werden monsters genomen van groentes die geteeld werden in moestuintjes in de nabijheid van deze percelen, van mest, van volggewas en van gras en biezen.

Geen gevaren voor mens en bodem

Het Ctgb concludeert dat de in de monsters aangetroffen gehaltes zijn vergeleken met veilige grenswaarden die gebruikt worden bij de toelating van de betreffende gevonden middelen. Uit deze vergelijking blijkt dat de veilige grenswaarden niet worden overschreden. Het betreft zowel de grenswaarden voor concentraties van werkzame stoffen bij consumptie ter bescherming van de gezondheid van de mens als de concentraties van werkzame stoffen in de grondmonsters ter bescherming van het bodemecosysteem.

Zembla gepraat met Ctgb

Het Ctgb meldt overigens vandaag op haar site dat ze een 'open gesprek' heeft gehad met het tv-programma Zembla. Zembla wilde met het Ctgb praten ter voorbereiding op haar uitzending over het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld. Deze uitzending staat gepland voor donderdag 25 april. De programmamaker had het Ctgb gevraagd om een informerend achtergrondgesprek te hebben met de redactie van het programma. Het Ctgb geeft alvast aan dat wat haar betreft de boodschap is dat ze heeft uitgelegd dat het beoordelingssysteem voor de toelating van middelen voldoende robuust is. Ook heeft ze veel vragen beantwoord die ze schriftelijk kreeg van Zembla hierover. Het Ctgb geeft tevens aan dat ook de risico’s voor zwangere vrouwen, kleine kinderen en bijvoorbeeld neurotoxiciteit, in het Europese beoordelingsmodel worden meegenomen.