23 juli 2019 Meer nieuws

Onderzoek groene hogescholen naar duurzame landbouw

De vier Nederlandse groene hogescholen (Aeres, Van Hall Larenstein, Inholland en HAS) gaan de komende vier jaar samen praktijkgericht onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen.

De eerste drie projecten gaan in september van start met een subsidie van het ministerie van LNV, Regieorgaan SIA en de topsector Agri & Food. De onderzoeken betreffen de vermindering van de sterfte onder jonge dieren, betere zichtbaarheid van duurzame productie bij de consument en een beter bodembeheer met meer koolstofvastlegging.

‘Bijdrage leveren aan de transitie’

“De groene hogescholen kunnen een grote bijdrage leveren aan de transitie van de agrarische sector in de komende jaren”, aldus minister Carola Schouten. “Zij leiden de ondernemers van de nabije toekomst op. En door het praktijkgerichte onderzoek, dat zij samen met bestaande ondernemers uitvoeren, kunnen zij op korte termijn zorgen voor een omslag bij die ondernemers.”

Kiezen voor klimaatbestendige teelt

Door kennis over duurzaam bodembeheer beschikbaar te maken voor ondernemers, willen de hogescholen bereiken dat zij kunnen kiezen voor klimaatbestendige teelt. Dat houdt in: goed waterbeheer, behoud en verhoging van de biodiversiteit en koolstofvastlegging.

Kennis versnipperd

Volgens de betrokken partijen is de kennis over duurzaam bodembeheer erg versnipperd, waardoor het voor ondernemers moeilijk is om die keuze te maken. Daarbij is de optimale toepassing van beschikbare maatregelen afhankelijk van de grondsoort, de regio, het bedrijfstype en het perceel.

Partners voor dit deel van het praktijkgerichte onderzoek zijn onder andere het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de brancheorganisatie Akkerbouw en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembolencultuur (KAVB).

Meer onderzoek naar de bodem

NLG Holland gaat met bollentelers en groentetelers aan de slag om de bodem klimaatbestendig te maken. Het idee achter dit project is om de bodem en de waterhuishouding te verbeteren. Lees hier meer over dit project en wat er verder onderzocht zal worden.

Meer aandachtspunten

Naast de nu gehonoreerde aanvragen, richt het subsidieprogramma van LNV, SIA en de topsector Agri & Food zich op klimaatneutrale, rendabele gesloten teelt en duurzame bedrijfsovernames door jonge boeren. Alle onderzoeken worden samen met diverse partners gedaan, waaronder individuele mkb-ondernemers, Wageningen Research en diverse brancheorganisaties.