12 juli 2022 Meer nieuws

Noord- en Zuid-Holland trekken samen op bij aanpak stikstofprobleem

Noord- en Zuid-Holland intensiveren de samenwerking voor de aanpak van de stikstofproblematiek, die weer van invloed is op die opgave. De colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben dat besloten in een bijeenkomst.

Beide provincies willen bijvoorbeeld een goed beeld hebben over de stikstofbronnen en hebben daarom bij het Rijk aandacht gevraagd voor het vraagstuk ‘ammoniak uit zee’. Ze dringen op een nader onderzoek naar de herkomst van deze stikstofbron en de wijze van meten.

De lange kustlijnen hebben veel effect op de opgaven in de gebiedsprocessen. Ammoniak uit zee – een stikstofbron – slaat met name neer in de duinen, maar niet alleen daar. In een aantal gebieden in Noord-Holland gaat het over 24% van de totale stikstofneerslag. Maar er is onduidelijkheid over de oorsprong van ammoniak uit zee vandaar de vraag naar het onderzoek.

Maatregelen van andere uitstoters

Om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen en de natuur te herstellen heeft het kabinet richtinggevende emissiereductiedoelen vastgesteld als onderdeel van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. Hoewel de agrarische sector een flink aandeel heeft in de stikstofuitstoot, is zij in Noord- en Zuid-Holland zeker niet de enige uitstoter: het aandeel stikstof dat industrie, havens en het vele verkeer uitstoten moet ook omlaag. Ook hier geldt dat er vanuit het Rijk maatregelen nodig zijn. Dit zullen de beide provincies daarom benadrukken bij de minister voor Natuur en Stikstof.