26 juli 2022 Meer nieuws

Nieuwste scorecijfers bollenteelt Noord-Holland

Uit de nieuwste cijfers van Agrimatie blijkt dat het bloembollenareaal in Noord-Holland sinds 2016 ongeveer stabiel is, zo rond de 13.500 hectare. De solvabiliteit van de Noord-Hollandse bloembollenbedrijven is hoog, maar de gebouwen het machinepark veroudert verder.

Het areaal tulpen passeerde sinds 2016 de grens van 8.000 hectare en bedraagt in 2021 inmiddels zo’n 8.500 hectare. Het areaal tulpen daalde in 2021 wel met zo’n 250 hectare ten opzichte van het jaar ervoor.

Tulp veruit grootste gewas

In Noord-Holland is het aandeel tulp het belangrijkste gewas met 63%. Daarna volgt lelie met 8 procent van het areaal in 2021 en dat komt uit op 1094 hectare op de voet gevolgd door narcis met 1029 hectare. Opvallend is dat het areaal lelies sinds 2000 flink is gedaald, want in 2000 was dat nog ruim 2150 hectares. We moet opgemerkt worden dat een deel van het areaal tulpen en lelies buiten de provinciegrenzen van Noord-Holland wordt geteeld, maar is geregistreerd op de vestigingsplaats van het bedrijf in Noord-Holland; de zogenaamde reizende bollenkraam.

Gemiddeld oppervlakte 24 ha

Het aantal bedrijven met bloembollen in 2021 was 555 bloembollenbedrijven. In 2000 waren dat er nog 1.350 en dus is het aantal bedrijven sinds die tijd ruimschoots gehalveerd. Gezien het vrijwel gelijke bloembollenareaal in de beginjaren 2000/2003 en 2021 is de gemiddelde oppervlakte bloembollen per bedrijf meer dan verdubbeld van bijna 10 ha naar 24 ha. Hiermee zijn de bedrijven met bloembollen in Noord-Holland qua areaal bloembollen grofweg 35% groter dan gemiddeld in Nederland. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bloembollenbedrijven ligt in Noord-Holland. Dat aandeel is ten opzichte van 2000 wel iets teruggelopen, maar de laatste jaren stabiel boven de 50%.

Solvabiliteit weer gestegen

De solvabiliteit (aandeel eigen vermogen in totaal vermogen) is in de grondgebonden sectoren over het algemeen hoog en de fluctuatie gering. Dit wordt veroorzaakt door de hoge waarde van grond in eigendom. Ook bij de gespecialiseerde bloembollenbedrijven is dit het geval, aldus Agrimatie. In Noord-Holland bedroeg de solvabiliteit in 2020 op het gemiddelde bedrijf (= mediaan) 75%, met een spreiding van 68% tot 82% tussen het 20%- en 80%-percentiel. Dit is een stijging met 5 procentpunten ten opzichte van 2019. De solvabiliteit van gespecialiseerde bloembollenbedrijven in Noord-Holland is de laatste jaren hoger dan in de rest van Nederland.

Gebouwen en machinepark verouderen

De solvabiliteit van de bloembollenbedrijven in Noord-Holland is goed, maar dat is niet terug te zien in de moderniteit van gebouwen en machines. Op de bloembollenbedrijven in Noord-Holland is de moderniteit van de gebouwen in de periode 2001-2020 gedaald van 57% naar 39%. Ondanks de hoge inkomens heeft deze daling sinds 2013 versterkt doorgezet met tijdelijk een lichte verbetering in 2018 en 2019. De moderniteit van de machines is in de periode 2001-2020 gedaald van 39% naar 30%. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat meer is geïnvesteerd in de aankoop van grond voor bedrijfsuitbreiding.

Gefinancierd door provincie

Op Agrimatie staan feiten en cijfers over de duurzaamheidsprestaties van de Noord-Hollandse land- en tuinbouw. Hiermee geeft de Provincie Noord-Holland invulling aan haar coalitieprogramma ‘Duurzaam doorpakken!’ 2019-2023 en Voedselvisie. Via deze portal, gefinancierd door de provincie Noord-Holland, presenteert Wageningen Economic Research actuele cijfers en duiding aan ontwikkelingen op de thema’s milieu & ruimte, economie en maatschappij van specifiek Noord-Nederland.