25 juni 2020 Meer nieuws

Neerslagtekort neemt komende weken toe

Het neerslagtekort zal naar verwachting de komende 2 weken verder toenemen. In de nieuwste Droogtemonitor staat dat het landelijk gemiddelde neerslagtekort gisteren op 166 mm lag.

Door de neerslag van de afgelopen dagen is het neerslagtekort iets afgenomen, maar zal de komende twee weken weer toenemen. De LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) blijft daarom opgeschaald in Niveau 1, namelijk ‘dreigend watertekort’. Voor de langere termijn, van 3 tot 23 juli, worden op dit moment normale neerslaghoeveelheden en temperaturen verwacht. Het vooruitzicht dat het neerslagtekort en de temperatuur de komende week toenemen, maakt dat de waterbeheerders alert moeten blijven.

Grondwaterstand iets hersteld

De regen van de afgelopen weken heeft een positief effect op landbouw en natuur. Wel waren de regionale verschillen groot: op sommige plaatsen relatief weinig, op andere plaatsen stortbuien. Desondanks kwam voor sommige natuur (broedende weidevogels) en landbouwgewassen de neerslag te laat. In een aantal gebieden is de grondwaterstand redelijk hersteld, maar zal de komende dagen weer zakken. In Oost en Zuid Nederland is de grondwatersituatie door de regen enigszins verbeterd, maar in een groot deel van deze hoge gronden in Zuid- en Oost-Nederland zijn de grondwaterstanden nog lager dan normaal.

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen, zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.

Verzilting en waterkwaliteit

De chlorideconcentraties (zout) zijn normaal voor van de tijd van het jaar. Enkele waterschappen melden lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater.

De regionale wateren zijn zoveel mogelijk opgezet, soms tot boven zomerpeil. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op NAP -0.15 m. Benedenstrooms van Maasbracht is de Maas op een hoger peil gestuwd. Ook wordt er op een aantal locaties (o.a. sluis Terneuzen) waterbesparend geschut om zoveel mogelijk water vast te houden. Op diverse plaatsen wordt extra water aangevoerd om aan de watervraag voor landbouw en natuur te voldoen en om waterkwaliteitsproblemen (waaronder interne verzilting in de polders) tegen te gaan. In Zuid- en Oost-Nederland zijn onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater van kracht en op enkele locaties in de buurt van Natura 2000 gebieden ook uit grondwater.

De droogtemonitor is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.