7 mei 2019 Meer nieuws

Natuurorganisaties bezorgd over droogte

Natuurorganisaties Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds hebben de waterschappen en de provincies in een gezamenlijke brief laten weten dat ze zich grote zorgen maken over de gevolgen van droogte voor de natuur.

Het voorjaar van 2019 ontwikkelt zich als een droog voorjaar. Ze vinden daarom dat maatregelen nu al urgent zijn. De uitgangssituatie dit voorjaar is namelijk droger dan in 2018 het geval was. Door de droogte van vorig jaar begint de natuur soms nu al met een achterstand, met name bij de kwetsbare, waterafhankelijke soorten en ecosystemen, aldus de drie organisaties.

In sommige gebieden zal het herstel van de droogte van 2018 nog jaren vergen, zeggen ze in een gezamenlijke brief. In enkele gevallen is er onomkeerbare schade opgetreden. Schade door droogte is bijvoorbeeld extra veenafbraak, te droge grond voor (weide)vogels, toegenomen gevoeligheid voor (boom)ziektes en kleinere populaties van onder andere beschermde amfibieën.

Watersysteem kan niet me watertekort omgaan

De organisaties geven aan dat provincies en Waterschappen vorig jaar over het algemeen effectief en voortvarend hebben gehandeld. Wel zien ze dat er verschillend is gehandeld. Daarnaast bleek volgens de organisaties ook dat Nederland niet overal goed voorbereid waren op de droogte en dat het watersysteem onvoldoende is ingericht om met watertekorten om te gaan. De organisaties pleiten daarom voor verbeterpunten ter voorkoming van verdroging van de natuur.

Landsdekkende monitoring

Om de natuurschade door droogte beter in kaart te brengen, vragen de natuurorganisaties de provincies en waterschappen om een landsdekkende monitoring en een evaluatie van ecologische effecten van de droogte. Verder vragen ze waterschappen en provincies om versneld structurele maatregelen te nemen om kwetsbare natuurgebieden beter te beschermen. Zo pleiten ze voor het vasthouden van water, een flexibeler waterbeheer en vermindering van het gebruik van grondwater. Verder moet het waterpeil waar mogelijk omhoog en bij dreigende droogte moeten noodmaatregelen beschikbaar zijn. De drie noemen daarbij vermindering van grondwateronttrekkingen. Ook pleiten de organisaties voor het verplaatsen van de innamepunten voor zoetwater stroomopwaarts langs de grote rivieren. Verzilting van de innamepunten kan zo - in tijden van droogte - worden voorkomen.

De Unie van Waterschappen komt later deze week met een reactie.