16 september 2021 Meer nieuws

Betere naleving eisen middelengebruik

De naleving van de toepassingsvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen in grondwater-beschermingsgebieden is flink verbeterd. Het nalevingspercentage op bedrijven steeg van 41 procent in 2017 tot 78 procent in 2020.

Dat betekent tegelijkertijd dat toch nog 22 procent van de bedrijven in 2020 gewasbeschermingsmiddelen gebruikten in een grondwaterbeschermingsgebied, terwijl het gebruik van de betreffende middelen in grondwaterbeschermingsgebieden niet is toegestaan. Dit geldt in sterkere mate voor de percelen die bij de inspectie niet in eigendom waren van de gebruiker. De NVWA vindt de cijfers een hele verbetering maar wil toe naar tenminste 95% nalevingspercentage.

Gezond drinkwater

Naleving van regels voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden is belangrijk omdat het kan leiden tot verontreinigen van grondwater in gebieden waar drinkwater wordt gewonnen. Rondom deze waterwingebieden liggen gebieden, de grondwaterbeschermingsgebieden, waarin het grondwater beschermd wordt.

Vooraf goed geïnformeerd

In 2020 zijn gerichte inspecties uitgevoerd. Hierbij werden 2.100 telers die in het teeltjaar 2019 een akker- of tuinbouwperceel in gebruik hadden in een grondwaterbeschermingsgebied vooraf geïnformeerd. Die informatievoorziening ging in op de beperkingen die daar kunnen gelden bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het belang van goede communicatie met hun loonwerkers, adviseurs en huurders over de ligging van hun percelen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Daar waar het nog mis gaat, zijn er verschillende oorzaken. Zoals onbekendheid over de ligging van een (deel van het) perceel in grondwaterbeschermingsgebied, miscommunicatie met loonwerker of (ver)huurder en het niet goed lezen van etiketten van de middelen.

Verbeterpunten

Om het gewenste niveau van tenminste 95% naleving te krijgen, werkt het LNV bijvoorbeeld aan het opnemen van een kaart met grondwaterbeschermingsgebieden in het perceelsregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is nog niet bekend wanneer deze technisch gereed is. Verder is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) van plan om de Ctgb toelatingendatabank doorzoekbaar te maken op gewasbeschermingsmiddelen die in het wettelijk gebruiksvoorschrift beperkingen hebben voor het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.