3 juni 2021 Meer nieuws

Minder administratieve lasten bij controle NOW

Demissionair minister Koolmees van SZW gaat de controlesystematiek van de NOW aanpassen om zo de administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde aan te passen.  

Koolmees heeft zijn plannen in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Koolmees introduceerde eind vorig jaar regels om te kijken of die NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wel goed is besteed. Hoewel toen al een verschil werd gemaakt tussen grote en kleine bedrijven in de zwaarte van de controles, blijken de administratieve lasten toch hoog te zijn. Dit vindt hij in een crisis onwenselijk.

Zes verlichtingen

Na overleg met accountantsorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland wil Koolmees de controle op 6 punten verlichten. Zo wordt het drempelbedrag waarboven bedrijven een deskundige derde moeten inschakelen bij de controle wordt verhoogd naar 40.000 euro voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Als de administratie al door een deskundig derde, bijvoorbeeld een accountantskantoor, wordt gevoerd, worden de controlewerkzaamheden verlicht. Verder worden de controles voor de NOW3 en NOW4 tegelijk gedaan alsof het één aanvraag is. De minister stelt verder voor om ook de standaarden waarop de controles zijn gebaseerd aan te passen, zodat deze werkbaarder worden. Tenslotte wordt de controle versimpeld voor moederbedrijven met meerdere werkbedrijven.

De aanpassingen in de administratieve verlichting gelden niet meer voor de NOW1 en NOW2. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de aanpassingen. Ze maken de controles van de NOW-steun voor bedrijven dragelijk en overzichtelijk waardoor de controles beter worden uitgevoerd.