8 februari 2018 Meer nieuws

LTO Glaskracht Nederland stelt doelen arbeidsmarkt glastuinbouw vast

Het bestuur van LTO Glaskracht Nederland heeft 7 februari het Arbeidsmarktbeleidsplan 2018 vastgesteld.

“De arbeidsmarkt is volop in beweging. De krapte is voelbaar en de concurrentie om mensen en talent neemt toe. Dit vraagt om een gerichte en krachtige aanpak”, aldus LTO Glaskracht Nederland.

Acht doelstelling geformuleerd

In het plan zijn acht doelstellingen geformuleerd. Per doelstelling worden concrete activiteiten benoemd. De eerste stap bij de ontwikkeling van een nieuw Arbeidsmarktbeleidsplan was het inventariseren van de bestaande projecten en activiteiten die LTO Glaskracht Nederland heeft geïnitieerd zowel inhoudelijk ofwel in de vorm van een financiële bijdrage. Deze activiteiten zijn vervolgens per doelstelling genoteerd.

Gekeken naar eigen activiteiten en die van regionale organisaties

Elk jaar worden veel activiteiten ontplooid. Het gaat hierbij niet alleen om de activiteiten van LTO Glaskracht Nederland alleen, maar ook om activiteiten van de regionale organisaties. Immers, ook activiteiten die door anderen worden uitgevoerd zoals door het Mobiliteitscentrum, Kasgroeit, de stagestimulator, Stigas, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, de werkgeverslijn land- en tuinbouw, zijn gestart vanuit de sectorale doelstellingen. Ook zijn er lijnen naar de Stichtingen Onderwijs Bedrijfsleven (SOB’s) en de Stichting Gezond Beleid.

Winst te behalen door verbinding van projecten

De inventarisatie laat zien dat er energie in de sector is en dat er veel te winnen is als het gaat om het verbinden van de projecten en door extra inhoudelijke support te geven waar dat gewenst is. Met de clustering van de activiteiten is ook zichtbaar waar witte vlekken zitten en waar activiteiten moeten worden gestart.

Het bestuur wil vanuit de geformuleerde doelstellingen de banden versterken met de vertegenwoordigers die namens LTO Glaskracht Nederland in de verschillende projecten en besturen zitting hebben.

De volgende acht doelstellingen zijn geformuleerd:

 1. Het sectoraal imago als ‘goed werkgever’ bevorderen;
 2. Instroom en doorstroom in het groene onderwijs bevorderen;
 3. Onderwijs en bedrijfsleven waar mogelijk en waar nog nodig bij elkaar brengen;
 4. Vacaturevervulling stimuleren;
 5. Leden waar mogelijk en naar behoefte ondersteunen bij hun personeelsbeleid;
 6. Daar waar nog nodig bewustwording creëren van het belang van goed werkgeverschap;
 7. Krachtige lobby en inbreng in landelijk en sectorale wetgeving en -beleid;
 8. Werken aan het opbouwen en onderhouden van het imago autoriteit te zijn op het gebied van de sectorale arbeidsmarkt en onderwijs.

Om deze doelen te realiseren is de overlegstructuur op het thema arbeid aangepast. Op dit moment wordt deze ingevuld. Er zijn drie domeinen benoemd waar leden in werkgroepverband mee aan de slag gaan:

 1. Arbeidsmarkt en Onderwijs;
 2. CAO;
 3. Sociaal, financiële en economische zaken van het werkgeverschap.

Plan als leidraad voor de werkgroep

Bij het bemensen van de drie werkgroepen wordt er zo veel mogelijk naar gestreefd een verbinding met de verschillende teelten en de regio’s te leggen. De werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs zal de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid plan 2018 ter hand nemen en daarover rapporteren aan het bestuur en de leden. Het plan vormt een leidraad voor de werkgroep om mee aan de slag te gaan.

Inzichtelijk maken behaalde resultaten

Momenteel wordt nagedacht over de wijze waarop het Arbeidsmarktbeleidsplan 2018 en de daarin opgenomen activiteiten en behaalde resultaten inzichtelijk en openbaar gemaakt kunnen worden. In de communicatie over activiteiten zal zo veel mogelijk de koppeling worden gemaakt met de doelstellingen in het plan.