2 maart 2021 Meer nieuws

LTO: 'bescherm het huidige agrarische oppervlakte'

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden 1 maart de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Veel voorstellen van de politieke partijen raken de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarom vraagt LTO om een realistisch landbouwbeleid.

Het planbureau is kritisch op het grootschalig omzetten van landbouwgrond naar natuur en de bijbehorende financiële consequenties. LTO Nederland roept daarom op tot verstandige doelen die haalbaar en betrouwbaar zijn. 'Bij de formatietafel moet een realistisch landbouwbeleid vooropstaan.'

Versterking natuur en biodiversiteit

Alle partijen willen op een eigen manier extra vooruitgang boeken richting de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het CDA kiest ervoor om de huidige omvang van de landbouwgrond te behouden en geen nieuwe natuur aan te leggen. Alleen binnen de bestaande natuur wordt met natuurversterking richting de doelen gewerkt. De andere partijen beogen meer biodiversiteitswinst te behalen door landbouwgrond om te zetten naar nieuwe natuur of landbouwgrond te extensiveren.

Het PBL is kritisch op de haalbaarheid van de plannen. De plannen van deze partijen vragen om het grootschalig omzetten van gangbare bedrijven naar extensieve landbouw. Ter illustratie, het gaat om een gebied ter grootte van de provincie Utrecht.

Om aan de brede maatschappelijke wensen voor natuur, biodiversiteit en klimaat te voldoen, zal de agrarische sector eerder meer dan minder grond nodig hebben. Daarom moet volgens LTO Nederland het huidige agrarische oppervlakte goed beschermd worden.

Klimaat en energie

Alle partijen gaan voor aanvullende reductie van de uitstoot van broeikasgassen richting 2030. Van 46 procent emissiereductie bij het CDA, tot ruim 60 procent voor GL en D66. Wel plaatst het PBL een belangrijke kanttekening: Het effect van nationale maatregelen kan tegenvallen doordat bedrijven zich naar het buitenland verplaatsen. Enkel als ieder land internationale afspraken nakomt en daarmee een internationaal gelijk speelveld ontstaat, zijn de voorgestelde reducties mondiaal realiseerbaar.

Maatregelen bundelen

Concluderend hebben alle partijen voorstellen om aanzienlijke verbetering te bereiken op de Nederlandse leefomgeving. De kosten lopen op van € 5 miljard per jaar bij het CDA, SP, PvdA en CU tot jaarlijks € 9 miljard bij GL en D66. Dit geeft volgens LTO de richting aan van een nieuw regeerakkoord. LTO Nederland roept de deelnemende partijen op om de maatregelen te bundelen in één LandbouwImpuls. Een specifiek en gericht pakket dat nieuwe innovaties en technologie aanjaagt, de strategische waarde van de agrarische sector versterkt en bijdraagt aan groei van de brede welvaart in Nederland.

Lees de volledige Analyse leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s 2021-2025 van het PBL.