24 januari 2019 Meer nieuws

LNV zoekt telers die willen meedenken over kringlooplandbouw

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 23 januari een digitaal loket geopend waarin telers hun ideeën voor kringlooplandbouw kunnen melden. Daarnaast is er een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs die kunnen vertellen wat nodig is om de landbouwvisie te realiseren.

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw zal minister Schouten zelf de regie nemen. Er komt een Realisatieplan waarvoor met verschillende partijen concrete doelen worden gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat. Het Realisatieplan moet voor de zomer gereed zijn.

Innovaties op het erf

Minister Schouten: “Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.”

Aanmelden

Wie ideeën over kringlooplandbouw heeft kan zich melden bij het digitaal loket ’Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’.