11 oktober 2019 Meer nieuws

Landelijke regelgeving spuit- of teeltvrije zones kan niet

Minister Schouten kan geen spuitvrije zones instellen zodat op landbouwgronden grenzend aan woningen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden.

In een brief aan de Tweede Kamer laat ze weten dat algemene instelling van spuitvrije zones bij woningen moeilijk te realiseren is. Dat blijkt uit een juridische verkenning door de landsadvocaat.

Geen goede onderbouwing

Om in landelijke regelgeving spuit- of teeltvrije zones of andere gebruiksbeperkingen voor landbouwgronden grenzend aan woningen of aan de leefomgeving van omwonenden in te kunnen stellen, moeten de effecten voor de omwonenden en de benodigde afstand tot de bewoning of andere maatregelen worden onderbouwd met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het blootstellingsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden biedt deze onderbouwing echter niet, aldus Schouten.

Lokaal maatwerk

Schouten zet daarom in op gebiedsgerichte pilots om te komen tot concrete maatwerkoplossingen op lokaal niveau. Als oplossingsrichting noemt de LNV-minister bijvoorbeeld initiatieven om telers te stimuleren perceelsranden anders in te richten of zoveel mogelijk te vrijwaren van bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen, of aan versnelde implementatie van technieken om emissies bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In het kader van het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 wordt besproken om dit met gebiedsgerichte pilots te ondersteunen.