5 april 2019 Meer nieuws

‘Kampioen wateropslag worden tegen droge zomers’

De Beleidstafel Droogte schat dat de economische schade van de droogte in 2018 tussen 0,5 en 2 miljard bedraagt. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt €7 miljoen beschikbaar om maatregelen te nemen.

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestelde Beleidstafel Droogte komt nu met zijn eerste bevindingen. Conclusie is dat de droogtemaatregelen vorig jaar goed hebben uitgepakt en de waterbeheerders hard hebben gewerkt. Tegelijk komen er knelpunten in beeld, zoals het sterk gedaalde grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland en het binnendringende zoute zeewater dat een probleem vormde voor het drinkwater en de landbouw.

Zeven miljoen voor maatregelen

Om snel met oplossingen te komen stelt de minister nu al €7 miljoen beschikbaar voor maatregelen om in de zandgebieden water op te slaan om daarmee het grondwater tijdig aan te vullen. €4 miljoen gaat naar maatregelen voor het vasthouden van water op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland. De regio investeert hier bovenop nog een veelvoud. €2 miljoen wordt gestoken in oplossingen tegen verzilting en het monitoren van de verdamping, het laatste miljoen gaat naar onderzoek en kennisontwikkeling.  

'Watermanagement meer inrichten op water vasthouden'

"We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden tegen droge zomers", aldus minister Van Nieuwenhuizen. "Ons watermanagement gaan we nog meer inrichten op het vasthouden van water zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken." Ook alle waterpartners willen stevig hun schouders eronder zetten om snel met oplossingen te komen.

Grondwater onvoldoende aangevuld

Ook komende zomer staan de waterbeheerders voor een fikse opgave. Hoewel er afgelopen maanden een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, is in sommige gebieden het grondwater nog steeds onvoldoende aangevuld om eenzelfde lange droogteperiode door te komen. Het afgelopen half jaar is er daarom ook niet stilgezeten. Zo houden waterschappen bijvoorbeeld het waterpeil van sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen. Rijkswaterstaat (RWS) zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat.

Drinkwater

Het IJsselmeer is de nationale regenton. Een derde van Nederland is afhankelijk van deze zoetwaterbuffer voor bijvoorbeeld drinkwater en de landbouw. Afgelopen zomer daalde het peil door het neerslaggebrek waardoor het indringende zout steeds problematischer werd voor de drinkwaterproductie. Noodmaatregelen zoals de inzet van schepen voor zoetwater waren uiteindelijk niet nodig. RWS gaat nu verkennen welke maatregelen genomen kunnen worden om verzilting zoveel mogelijk te voorkomen. De drinkwaterbedrijven gaan investeren in grotere voorraden water. Dit moet soelaas bieden in een extreme situatie van twee langdurende droge zomers achter elkaar.