20 september 2019 Meer nieuws

Kabinet steunt duurzame glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland voelt zich gesteund door de kabinetsplannen voor 2020. Op Prinsjesdag werd bekend dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een recordbedrag heeft gereserveerd voor verduurzaming van de glastuinbouw.

“Dit politieke draagvlak bevestigt dat onze koers ‘Verantwoorde Glastuinbouw’ de juiste is. Uiteraard zijn er nog wel volop uitdagingen om die ambities te realiseren”, zo stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Investeren in de realisatie

Plantgezondheid, Energie & Klimaat en Arbeid horen tot de kernthema’s van Glastuinbouw Nederland. Dat het kabinet bereid is om te investeren in de realisatie van belangrijke doelstellingen binnen deze thema’s stemt de brancheorganisatie tot tevredenheid.

Recordbedrag voor programma Kas als Energiebron

In de miljoenennota voor 2020 wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Onderdeel daarvan is een stevig stimuleringsbudget ter grootte van het recordbedrag van ruim € 55 miljoen gekoppeld aan het programma Kas als Energiebron van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Voor komend jaar wordt € 16,2 miljoen gereserveerd voor Kas als Energiebron. Voor de subsidieregelingen EG en MEI is € 36,7 miljoen in de begroting opgenomen en LNV draagt € 2,5 miljoen bij aan de warmte- en CO2-leiding Moerdijk.

Nadruk op weerbare planten

Ook op gebied van Plantgezondheid ziet de voorzitter van Glastuinbouw Nederland positieve elementen. “LNV zet in op Kringlooplandbouw, wij vertalen dat voor onze telers in de circulaire kas. Het uitvoeringsprogramma dat volgt op de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 moet resulteren in een substantiële verlaging van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meer de nadruk leggen op weerbare planten en teeltsystemen. Als glastuinbouwsector hebben wij reeds stappen gezet, en wij willen door ontwikkelen naar Kas als Ecosysteem in de circulaire kas in 2030.”

Belangrijk speerpunt is het voorkomen van de in- en uitsleep van plantenziekten in Nederland. In dit verband is de implementatie van het nieuwe Europese fytosanitaire stelsel in 2020 van belang.

Activerender sociaal zekerheidsstelsel

Op het gebied van arbeid is de insteek van het kabinet te willen komen tot een activerender sociaal zekerheidsstelsel, de invoering van de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte en de regeling voor kleine ondernemers die hun bedrijf moeten stoppen vanwege pensionering, ziekte of overlijden van de werknemer per 1 april positief volgens Van der Tak. Minder te spreken is hij over de voorgenomen halvering van de LIV-bonus en JeugdLIV per 1-1-2020 met als doel de temporisering van de AOW-leeftijd te financieren.