4 oktober 2019 Meer nieuws

Kabinet neemt snel maatregelen tegen stikstofcrisis

Het kabinet wil snel uit de impasse die door de stikstofcrisis is ontstaan. Er worden volgens coördinerend minister Carola Schouten (LNV) maatregelen genomen om uitstoot en neerslag te verminderen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. 

Per gebied wordt gekeken wat er moet gebeuren en het kabinet is bereid extra geld uit te trekken voor de maatregelen. Overheden krijgen ondertussen meer bevoegdheden om projecten toestemming te verlenen. Precieze voorbeelden geeft Schouten niet, maar het gaat om maatregelen voor de landbouw, industrie, gebouwde omgeving en natuur. "Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet, maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet. Het kabinet heeft en pakt de verantwoordelijkheid om hiervoor de juiste maatregelen te nemen”, aldus de minister.

Vergunningverlening weer hervatten

Het kabinet wil dat de vergunningverlening weer op gang komt. Als geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De aanvraag wordt daarop getoetst. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Ecologische toets

Als uit een zogeheten ecologische toets blijkt dat er 'geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen', stelt het kabinet. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor komend jaar wordt bekeken of er een grenswaarde voor stikstofdepositie kan worden gesteld, zodat het vergunningsproces weer in gang kan worden gezet.

Ruimte voor natuurinclusieve landbouw

Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.