16 februari 2021 Meer nieuws

Initiatief voor meer leven in boerensloot

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en landbouworganisaties hebben de intentieverklaring ‘Schoon en voldoende water’ getekend.

De partijen willen samen werken aan een verdere verbetering van het watersysteem voor landbouw en waterbeheerder. Bij de intentieverklaring hoort een plan van aanpak. Agrariërs en waterschap gaan dat gezamenlijk verder uitwerken per deelgebied. Dit plan van aanpak richt zich specifiek op de samenwerking in de agrarische sector.

Lokaal karakter

Het plan onderscheidt drie gebieden, namelijk Veen, Klei, Heuvelrug, met ieder een specifiek streefbeeld. Het is de bedoeling om lokaal in de drie deelgebieden met kleine groepen, 5-10 agrariërs te werken. Het lokale karakter is belangrijk, want binnen één deelgebied kunnen de verschillen groot zijn.

Duurzaam en toekomstbestendig

Deze uitvoeringsprogramma’s geven aandacht aan onder andere de diversiteit binnen het deelgebied, wie welke rol pakt, de planning, de beschikbare middelen voor het proces en eventueel te nemen maatregelen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande overlegstructuren of processen, zoals de waterinfiltratieprocessen in veengebieden. Belangrijk is de aandacht voor een duurzaam boerenbedrijf en het toekomstbestendig watersysteem.

De intentieverklaring is gedaan door de regionale landbouworganisaties van de NFO en LTO Noord, 4 agrarische collectieven en Hoogheemraadschap.