10 mei 2022 Meer nieuws

Hoog neerslagtekort en tekort wordt nog groter

Het neerslagtekort in Nederland is hoog, en staat vandaag op 83 mm. De verwachting van het KNMI is echter dat dit de komende twee weken oploopt richting de 122 millimeter. Er wordt immers weinig neerslag verwacht en de temperaturen gaan omhoog.

Het neerslagtekort ligt op een niveau dat in deze periode minder dan eens in de 20 jaar voorkomt, aldus de Unie van Waterschappen. Dat zorgt er voor dat de bovengrond droog is, met name in het zuiden van het land. De grondwaterstanden dalen, vooral op de hoge zandgronden.

De Rijn en de Maas hebben een lagere afvoer dan gemiddeld in mei. Mogelijk komt de afvoer van de Rijn eind deze week onder 1400 m3/s bij Lobith. Op dit moment is nog wel voldoende water beschikbaar om in de watervraag te voorzien.

Maatregelen

Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om water vast te houden. Het peil van het IJsselmeer en Markermeer wordt gestuurd op NAP -0,15 m in plaats van NAP-0,20 m. Hiermee is de zoetwatervoorraad met circa 100 miljoen m3 water vergroot. Vanwege het broedseizoen en de verwachting voor de Rijnaanvoer, wordt verdere peilopzet van het IJsselmeer en het Markermeer nu niet overwogen.

Met name in het zuiden van Nederland is verdroging van de bodem goed merkbaar. Op korte termijn is landelijk gezien voldoende water beschikbaar en de waterkwaliteit is in het algemeen goed. In de land- en tuinbouw is nog geen sprake van acuut watertekort, maar er zijn wel zorgen over hoe de droogte zich de komende weken ontwikkelt. De komende twee weken zal de droogte naar verwachting aanhouden en de afvoer van de Rijn zal blijven dalen. 

Onttrekkingsverboden waterschappen

Het waterschap Brabantse Delta stelde op 3 mei voor een bepaald gebied onttrekkingsverboden in voor oppervlaktewater en in delen van Brabant is het niet toegestaan om te beregenen uit grondwater voor grasland en sportvelden. De actuele onttrekkingsverboden van Brabantse Delta staan op hun site. Ook het waterschap De Dommel in Brabant heeft voor bepaalde gebieden onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater ingesteld en vanaf 1 april geldt er al een grondwateronttrekkingsverbod voor grasland in de regio's Boven-Dommel en Beneden-Dommel.