5 september 2019 Meer nieuws

Variatie in kwaliteit organische stof

Het koolstofgehalte in de organische stof in Nederlandse bodems varieert van 40 tot 65%. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim 100.000 grondmonsters door Eurofins Agro.

Sinds twee jaar meet Eurofins Agro voor BemestingsWijzer zowel de totale hoeveelheid organische stof als het koolstofgehalte. De meetresultaten laten een variatie in koolstofgehalte zien (zie foto). Het gemiddelde koolstofgehalte is 53%.

Kwaliteit en totale gehalte

Als het gaat om organische stof in de bodem zijn er twee zaken belangrijk, namelijk het totale gehalte en de kwaliteit van de organische stof. Hoe groter het aandeel koolstof, hoe stabieler de organische stof.

Het organischestofgehalte van minerale landbouwgronden (zand en klei) in Nederland is de afgelopen jaren over de hele linie vrij constant gebleven, blijkt uit diverse publicaties. Reijneveld: “Dat het organischestofgehalte in de bodem in Nederland gelijk blijft, is een groot compliment voor de sector. In de meeste omringende landen neemt dat namelijk duidelijk af.”

Dalende trend

De kwaliteit van organische stof lijkt te veranderen. Een recente quick scan laat een dalende trend zien voor het zwavelgehalte in de organische stof. Reijneveld: “Dit komt onder andere doordat de zwaveldepositie via neerslag en de aanvoer via mest is afgenomen, terwijl de opname van zwavel door gewassen gelijk is gebleven. Als het organischestofgehalte gelijk blijft en de zwavel- en stikstofgehaltes wat afnemen, is het een logisch gevolg dat het koolstofgehalte in de organische stof is toegenomen.”

Foto: Aandeel koolstof (%) in organische stof in Nederlandse grondmonsters geanalyseerd in 2017 en 2018.
Bron: Eurofins Agro