9 februari 2021 Meer nieuws

Greenports: zet vaart achter bouw huisvesting 

Greenports Nederland vindt dat er snelheid gemaakt moet worden in het bouwen van nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten. Dat meldt de organisatie naar aanleiding van het debat van de Kamercommissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid over het rapport van de commissie-Roemer.

Uit het debat op 3 februari bleek dat er een kamerbrede steun is voor de in het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten opgenomen adviezen, die merendeels gaan over regulering en handhaving. Over het advies om de hoogste prioriteit te geven aan het zoeken van nieuwe huisvestingslocaties werd nauwelijks inhoudelijk gesproken, mede vanwege de afwezigheid van BZK-minister Ollongren. Greenports Nederland betreurt dit.

Regionale samenwerking

Door alleen in te zetten op instrumenten als verplichte certificering, het scheiden van werkgeverschap en verhuur en handhaving wordt het huisvestingsprobleem niet opgelost, vindt Greenports Nederland. De organisatie pleit voor een landelijke aanpak van de huisvestingsopgave van internationale medewerkers. Zij suggereert om onder directe verantwoordelijkheid van één minister een projectdirectie aan te stellen. Die zou de bevoegdheid moeten hebben om met provincies en gemeenten te werken aan regionale samenwerking en oplossingen.