8 juni 2018 Meer nieuws

Greenport Nederland gaat positie tuinbouwsector verder versterken

Greenport Nederland brengt Greenport Holland Overheden, Greenport Holland Bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en onderzoek samen. Deze is hiermee landelijk aanspreekpunt voor de tuinbouwsector en geeft richting aan de belangrijkste transities.

Ook wil Greenport Nederland regie voeren op de inbreng voor de energietafels, ruimte en transport, het meerjarenprogramma infrastructuur en het topsectorenbeleid.

Eén aanspreekpunt vergroot de slagkracht

Hubert Mackus, gedeputeerde provincie Limburg: “Greenport Nederland verbindt diverse partijen, waardoor er een sterke netwerkorganisatie ontstaat. Overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben nu één aanspreekpunt. Dat vergroot de slagkracht van Greenport Nederland, waardoor er een sterke positie wordt ingenomen aan de tafels waar tuinbouw op de agenda staat.”

Progressie op gebied diverse gebieden

Jaap Bond, ad interim voorzitter dagelijks bestuur Greenport Nederland en gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Om als tuinbouwland mondiaal koploper te blijven, is samenwerking vanuit een centraal punt noodzakelijk. Greenport Nederland wil dat bereiken door progressie te boeken op het gebied van klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt.”

‘Versneld toewerken naar toekomstbestendige keten’

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Zuid-Holland: “Ik ben zeer verheugd over de bundeling van de krachten op nationaal niveau. Met dit krachtig Greenport Nederland kunnen de provincies samen met het rijk en de tuinbouwpartijen een breed tuinbouwakkoord sluiten om versneld toe te werken naar een duurzame en toekomstbestendige keten.”

Hoe gaat het nu verder?

De komende periode zullen vertegenwoordigers vanuit de tuinbouwsector uit de publieke en private sector toetreden tot het dagelijks bestuur. Daarna volgt een fase van pionieren en opbouwen richting een netwerkorganisatie gericht op het verder versterken van de tuinbouwsector.