29 april 2022 Meer nieuws

Glastuinbouw mist juiste stappen kabinet

Glastuinbouw Nederland mist concrete stappen van het kabinet om zo de gestelde klimaatdoelstellen realistisch te behalen. Dat remt de transitie naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector.

De belangenorganisatie reageert hiermee op de Kamerbrief van minister Staghouwer (LNV). Glastuinbouw Nederland verwachtte juist ten tijde van hoge gasprijzen en geopolitieke spanningen een stevig handelingsperspectief om de energietransitie te versnellen en de afhankelijkheid van Russisch gas versneld af te bouwen. Maar dat ontbreekt.

Pakket

De Nederlandse glastuinbouwsector staat voor een grote energieopgave. Met een samenhangend pakket van heffingen, energiebesparing, aardwarmte, toegang tot externe CO2 en CO2-vrije elektriciteitsproductie beoogt het kabinet de transitie in de sector te versnellen, zo is te lezen in de Kamerbrief.

Glastuinbouw Nederland is blij dat de technische correctie van het CO2-plafond van 2018 door de minister is goedgekeurd en afgerond. Dit komt voort uit een afspraak uit het CO2-convenant van 2012. Op basis van een toe- of afname van het areaal, of van WKK-netlevering, kan het plafond omhoog of omlaag bijgesteld worden. Deze factoren worden bepaald door marktwerking en kunnen daardoor niet op de sector worden afgewenteld. Eerder verhoogde de minister al het plafond voor 2019 en 2020 om dezelfde reden.

Klimaatopgave verhoogd

Het kabinet zet in op een verhoogde klimaatopgave voor de sector. De minister wil dat de sector in 2030 circa 0,5 tot 1 megaton CO2-eq. meer moet reduceren ten opzichte van het coalitieakkoord. Volgens Glastuinbouw Nederland is dit verhoogde doel alleen realistisch wanneer duidelijk handelingsperspectief wordt geboden. Het investeringsplan en onderzoek met het Rijk en ketenpartijen naar de toepassing van waterstof kan hieraan bijdragen.

Belastingmaatregelen

Glastuinbouw Nederland onderschrijft de visie van de minister dat een nieuw sectorsysteem van 2025 individuele ondernemers beter kan stimuleren energiezuiniger te worden. Het daarnaast afschaffen van het verlaagd tarief voor ketelgas en het inperken van de inputvrijstelling voor gasgestookte WKK’s per 2025 zet het verdienvermogen echter verder onder druk. Zeker als handelingsperspectief voor duurzame energie uitblijft. De belangenbehartiger pleit voor een zo snel mogelijke oplevering van een impactanalyse die duidelijkheid geeft over de financiële impact en de mate waarin deze belastingmaatregelen bijdragen aan CO2-emissiereductie.

SDE++

De steun voor aardwarmteprojecten in de SDE++ wil het kabinet te verbeteren. Daarbij wordt bijvoorbeeld de realisatietermijn van vier naar vijf jaar verhoogd. Ook koolstofafvang (CCU) kan volgens het kabinet worden ondersteund met de SDE++. Om deze energiebesparingen te stimuleren moedigt Glastuinbouw Nederland klimaatminister Jetten in het investeringsplan aan hiervoor in de SDE++ voldoende budget beschikbaar te stellen.

Koppeling slecht

In de huidige SDE-structuur staan vrijwel alle operationele duurzame projecten momenteel op het spel. Dit komt door de koppeling tussen subsidie en gasprijs. Blijft die koppeling er, dan staken in 2023 tientallen duurzame projecten, gaan bedrijven terug op het verbruik van gas en neemt het gasverbruik jaarlijks met ruim 340 miljoen kuub toe. Om dit te voorkomen roept Glastuinbouw Nederland het kabinet op haar groslijst aan concrete maatregelen en projecten te omarmen. Daarmee kan de glastuinbouw binnen vijf jaar al 900 miljoen kuub gas per jaar besparen. Jaarlijks goed voor een reductie van 1,6 megaton CO2-uitstoot.