6 juli 2018 Meer nieuws

Gezondheidsverkenning pakt goed uit voor bloembollensector

Er is geen verband tussen de gezondheid van omwonenden en de nabijheid van bloembollenpercelen. Dit blijkt uit het rapport ‘Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen’ dat het RIVM 6 juli uitbracht. Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zelfs gezondere mensen

RIVM, de Universiteit Utrecht en het NIVEL hebben het verkennend onderzoek gedaan. De conclusie is dat er over het algemeen geen duidelijke verbanden gevonden worden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld zelfs iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Dit kan volgens de onderzoekers met leefstijl te maken hebben.

In het onderzoek is gekeken naar verschillende teelten, zoals; mais, granen, aardappelen, bieten, fruit, bloembollen en boomkwekerij en vollegrondsgroenten. André Hoogendijk, adjunct-directeur bij KAVB: “Het is goed nieuws dat er geen negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden van bloembollenpercelen zijn gevonden.”

Voor oorzaken verder onderzoek nodig

Bij de maisteelt ligt dat anders; daar is wel een verband gevonden tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. Het is onbekend wat hier de oorzaak van is. De aanbeveling is hier dan ook om te analyseren of de hogere sterfte aan luchtwegaandoeningen in de nabijheid van maisteelt verband houdt met gebruikte bestrijdingsmiddelen en/of andere factoren zoals fijnstof. In het verkennend onderzoek is namelijk niet gekeken naar de eventuele oorzaken van de gezondheidseffecten.

Voor een aantal negatieve gezondheidseffecten is het volgens het RIVM onduidelijk of er een verband is met de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen. Het gaat hierbij om een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Hier is nader onderzoek nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden en of bestrijdingsmiddelen daarmee te maken kunnen hebben.

Aanleiding voor dit verkennend onderzoek waren zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen.

Uitslag OBO rond Sinterklaas

Het RIVM coördineert ook een ander onderzoek; een onderzoek naar de daadwerkelijke blootstelling van omwonenden van bollenpercelen aan gewasbeschermingsmiddelen, het zogenoemde OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden). Hoogendijk: “De resultaten hiervan worden rond Sinterklaas verwacht.” Uit dit onderzoek zal blijken of omwonenden van bollenpercelen daadwerkelijk worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Hoogendijk: “Is het antwoord ‘ja’ dan weten we in ieder geval vanuit het verkennend onderzoek al dat er geen gezondheidseffecten zijn.”