26 februari 2021 Meer nieuws

Gebruikers azolen moeten afvalhoop afdekken

Vanaf 1 maart moeten bloembollentelers die azolenhoudende gewasbeschermingsmiddelen gebruiken hun afvalhoop afdekken met zeil. Voor het composteren komen ook enkele nieuwe voorschriften. Deze maatregelen maakte het College voor toelating van gewasbeschermingsbmiddelen en biociden (Ctgb) 25 februari bekend.

Doel is de kans op verspreiding van de resistente variant van de schimmel Aspergillus fumigatus te voorkomen. De KAVB zet zich in om bedrijven die composteren professioneel te ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken.

Azolenprotocol

Aanleiding voor dit besluit van het Ctgb is dat uit compost- en afvalhopen op bloembollenbedrijven een resistente vorm van de schimmel Aspergillus fumigatus kan vrijkomen. Deze resistente variant is een bedreiging voor de volksgezondheid. Azolenhoudende middelen hebben invloed op het ontstaan van de resistente variant.

Het Ctgb heeft op 24 februari besloten om de gebruiksvoorschriften voor deze groep middelen aan te passen. Daarbij wordt verwezen naar een uitgebreid protocol met voorschriften voor de opslag en verwerking van bollenafval. Vanaf die datum moeten gebruikers van azolenhoudende middelen zich houden aan de voorschriften uit het protocol. Dit protocol is in te zien op de website van het Ctgb.

Compostadministratie

Naast het afdekken van afvalhopen met zeil gelden er nog meer maatregelen. Zo moet dit afval binnen twee weken worden verspreid over het land of worden afgevoerd. Bij afvoeren moet een Verklaring Organisch restmateriaal worden getekend door ondernemer en vervoerder. Zie hiervoor de Verklaring Organisch Restmateriaal.

Als er wel wordt gecomposteerd, dan moet minimaal twee keer voor een aaneengesloten periode van drie dagen de temperatuur van 60 graden Celsius zijn bereikt. Daarnaast dient het materiaal in de tussenliggende periode minimaal drie maal te worden omgezet.  Wie composteert, moet een administratie gaan bijhouden, waaruit blijkt dat de voorschriften van het protocol zijn nageleefd. Tevens zal WUR metingen verrichten om kennis te krijgen over het ontstaan en de verspreiding van de resistente schimmel.

Overgangsjaar

De KAVB is uit oogpunt van de volksgezondheid al enkele jaren betrokken bij onderzoek op dit terrein en heeft meegewerkt aan werkbare oplossingen voor bedrijven. De KAVB is medefinancier van onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van azolenhoudende middelen en de resistente variant van Aspergillus fumigatus. In dit onderzoek zijn nog niet alle vragen beantwoord. Om die reden is afgesproken met het Ctgb dat 2021 een overgangsjaar is. In dit jaar moet er meer duidelijk worden over een veilige opslag en verwerking van bollenafval.

Ondersteuning ondernemers

De KAVB zet zich in om een projectleider te benoemen die zal zorgen voor ondersteuning van ondernemers en een goede monitoring. Die informatie wordt ook meegenomen in de discussie die eind dit jaar wordt gevoerd. Voor de aanstelling van een projectleider is subsidie nodig. De KAVB spant zich in om dat geld op korte termijn te vinden. Mocht dat niet lukken, dan zorgt de KAVB ervoor dat telers een duidelijke instructie krijgen met bijbehorende formulieren voor een goede monitoring.