22 januari 2021 Meer nieuws

Forse uitbreiding van steun- en herstelpakket

Het kabinet geeft het steun- en herstelpakket een flinke impuls met 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Voor de TVL voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven maakt het kabinet aparte regelingen.

Meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De nieuwe subsidiepercentages komen de eerste twee kwartalen van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dit betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB. Met de uitbreiding van de TVL voor de eerste twee kwartalen is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid.

Alternatief voor land- en tuinbouw

Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL vanwege Europese bepalingen. Daarom werkt het kabinet aan een alternatief zodat ook zij die te maken hebben met een forse omzetval substantieel geholpen kunnen worden met een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Het kabinet streeft ernaar om deze bedrijven tegemoet te komen in lijn met de andere sectoren (max. € 330.000 per kwartaal voor bedrijven tot 250 werknemers en € 400.000 per kwartaal voor bedrijven met meer dan 250 werknemers met een max. van € 800.000 over de gehele steunperiode).

Het kabinet wil dit alternatieve loket voor de land- en tuinbouwsector in april of mei openen, eveneens met terugwerkende kracht voor het eerste kwartaal. Ze reserveert € 20 miljoen voor deze regeling in het eerste twee kwartalen van 2021.

Regeling specifieke kosten land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw is veelal sprake van doorlopende kosten voor het in leven houden van planten en dieren, zoals kosten voor voeding, (plant)verzorging en gewasbescherming. Deze kosten ontstaan door de specifieke kenmerken van de land- en tuinbouw, zoals een continue of lang-cyclische productie die wordt gekenmerkt door natuurlijke processen en die niet eenvoudig aangepast kan worden. Daarom zal het kabinet een regeling treffen met een opslag van 21%-punt voor de betreffende landbouwsectoren (SBI-codes 1.1 tot en met 1.5) bovenop de TVL. Het kabinet reserveert € 40 miljoen voor het eerste kwartaal van 2021 voor deze opslag.

NOW en Tozo

De NOW-subsidie wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze vierde verlenging ziet het kabinet af van de eerder bedachte vermogenstoets. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Lees hier de kamerbrief over de uitbreiding economisch steun- en herstelpakket.

Verder heeft LTO Nederland een totaaloverzicht gemaakt van de steunmaatregelen.