24 juni 2022 Meer nieuws

EU: in 2030 helft minder kilogramgebruik aan middelen

In 2030 moet het gebruik van chemische gewasbescherming en het gebruik van de meest gevaarlijke pesticiden in Europa met de helft zijn verminderd. LTO Nederland reageert op de presentatie: 'Eenzijdig en achterhaald, de kans op een slag naar verduurzaming wordt volledig gemist’.

De Europese Commissie heeft de doelstelling in een voorgestelde verordening gepresenteerd. De verordening moet het verlies aan biodiversiteit en sterfte van betuivers tegen gaan. Ook legde de commissie voor het eerst met de Natuurherstelwet wettelijk bindende doelstellingen voor natuur op tafel. Tegen 2030 moet voor ten minste 20 procent van de land- en zeegebieden maatregelen voor natuurherstel zijn ingevoerd en tegen 2050 moet dat geleidelijk uitgebreid worden tot alle ecosystemen die hersteld moeten worden.

35 procent-reductie ondergrens

De doelstelling van 50 procent minder chemisch middelengebruik is er één voor de hele Europese Unie. Lidstaten kunnen en eigen nationale doelstelling vast leggen zodat rekening kan worden gehouden worden met de specifieke situatie van elk land en de intensiteit van het gebruik. De Commissie kan ingrijpen als ze de ambities van een land onder de maat vindt. Een reductie met 35 procent is sowieso de ondergrens, stelt de commissie. 

Timmermans: oorlog geen excuus

De reductie van het middelengebruik is één van de belangrijke pijlers van de Europese ‘Farm-to-Fork’-strategie waarbij een duurzaam toekomstmodel voor landbouw en voedselproductie het doel is. Aanvankelijk wilde de Commissie het voorstel van de verordening al in maart presenteren maar vanwege de oorlog in Oekraïne, werd het uitgesteld. Vicevoorzitter Frans Timmermans zie bij de presentatie van de verordening: “Het zou onverantwoord zijn om de oorlog te gebruiken om deze voorstellen af te zwakken, ervan uitgaande dat duurzaamheid tot minder voedsel leidt. De klimaat- en biodiversiteitscrisis is voor onze neus aan het gebeuren en vormt de grootste bedreiging voor onze voedselzekerheid.”

De reductie moet volgens Timmermans komen door chemische middelen te vervangen door alternatieven en zaken in te voeren als vruchtwisseling en toepassing van techologieën zoals precisielandbouw. De commissie ondersteunt de landbouw de komende vijf jaar financieel om de landbouw te helpen de kosten te dragen en over te schakelen naar duurzame alternatieven zoals plantenextracten en micro-organismen. De verordening betekent verder een verbod op het gebruik van middelen op openbare plaatsen, zoals parken en speeltuinen.

LTO: gemiste kans op verduurzaming

LTO Nederland noemt de voorgestelde aanpak eenzijdig en achterhaald. Eenzijdig omdat de absolute reductie, het aantal kilogrammen, in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staat, maar het zou om vermindering van de milieu-impact moeten draaien. Achterhaald, omdat de Nederlandse land- en tuinbouw al een transitie naar weerbaarder teelten inzet.  ‘Het voorstel van de verordening grijpt hard in op de bedrijfsvoering van Nederlandse boeren en tuinders met bindende reductiedoelstellingen, zonder daarbij bruikbare alternatieven te bieden.’

Joris Baecke, Portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland vindt dat bij de nieuwe Brusselse regels de administratie centraal staat. “Er wordt geen enkel perspectief geboden om te komen tot weerbare teeltsystemen en planten. Dit Europese voorstel draagt daarom absoluut niet bij aan de verdere verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Een gemiste kans. Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 is wat ons betreft de juiste en enige invulling van de Europese Green Deal en Boer-tot-Bord-doelen.”

CropLife NL waarschuwt voor navelstaren

De gewasbeschermingsbedrijven die zijn verenigd via CropLife NL (voorheen Nefyto) waarschuwen voor te veel navelstaren op de doelstellingen uit de Sustainable Use Regulation (de Verordening Duurzaam Gebruik). 'Die moeten geen doel zijn, maar een middel', aldus CropLife NL. "Uiteindelijk gaat het om de transitie naar een (nog meer) duurzame land- en tuinbouw, om de erkenning dat er al veel is gerealiseerd en dat boeren en tuinders zicht houden hoe ze verder kunnen met hun bedrijf. Eenzijdig kijken naar kilogrammen is bijvoorbeeld niet handig omdat groene middelen over het algemeen een hogere dosering hebben. Méér groene middelen, brengt zo’n doelstelling dus verder weg in plaats van dichterbij", aldus Jo Ottenheim, manager verantwoord gebruik en distributie bij CropLife NL.

Gewasbeschermingsbedrijven steunen de transitie via het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 en in het bijzonder via innovatie en de ontwikkeling naar groene en/of laagrisico middelen, digitalisering (zoals het E-label) en precisietechnieken.

Het voorstel komt op de agenda van het Europees Parlement en de EU-ministerraden. Zij bepalen vervolgens hun eigen positie en onderhandelen op basis daarvan met de Europese Commissie over het voorstel.