5 maart 2021 Meer nieuws

Erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Minder dan 5% van de akkerbouwers neemt maatregelen tegen erfemissie, blijkt uit de enquête.

Dit terwijl erfemissie de voornaamste emissieroute is en er te vaak sprake is van normoverschrijdingen in oppervlaktewater.

In opdracht van de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid zette CLM een top 10 van maatregelen tegen erfemissie bijeen. Het gaat om maatregelen als het gebruik van een wasstraat met zuiveringssysteem, voorkomen van het lekken van middelen bij het vullen van de veldspuit en het overdekt stallen van de veldspuit en kisten. De top 10 is te vinden op de website van BO Akkerbouw.

Voorname emissieroute

Vrijwel alle akkerbouwers (95%) nemen maatregelen tegen emissies. Dat gebeurt vooral bij toepassing van middelen, zoals met dopkeuze, gebruik van een kantdop en hanteren van een spuitvrije zone. Minder dan 5% van de akkerbouwers neemt maatregelen tegen erfemissie, blijkt uit de enquête. De situatie verschilt per bedrijf, maar naar schatting draagt erfemissie gemiddeld 50% bij aan de totale emissie. Drift (zo’n 15%) en perceelemissie (circa 35%) scoren lager. Niet elke akkerbouwer hoeft emissiebeperkende maatregelen te treffen; een deel besteedt het ‘spuitwerk’ uit aan een loonwerker.

Inspanning is nodig

Extra inspanning van de sector is nodig: de akkerbouw veroorzaakt nog te vaak normoverschrijdingen in oppervlaktewater, wijzen rapportages van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw uit. Normoverschrijdingen schaden het milieu en leiden tot restricties aan middelengebruik, zoals specifieke driftreductie-eisen of intrekking van toelatingen.

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.

De leden van BO Akkerbouw zijn Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI.