27 oktober 2020 Meer nieuws

EP stemt in met ambitieus Europees GLB

Het Europees Parlement heeft zijn standpunt bepaald over de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode na 2022 tot 2027. Het nieuwe beleid wordt meer afgestemd op de behoefte van de afzonderlijke lidstaten.

Het EP wil dat boeren meer klimaat- en milieuvriendelijk gaan werken om rechtstreekse steun te kunnen krijgen. Van de begroting plattelandsontwikkeling moet 35% worden bestemd voor maatregelen op het gebied van milieu en klimaat en ten minste 30% van het budget voor rechtstreekse betalingen moet naar eco-regelingen gaan. Verder moeten boeren gestimuleerd worden om minimaal 10% van hun grond te gebruiken voor een inrichting die de biodiversiteit ten goede komt.

Uitsluiting van mededingingsregels

Het EP pleit voor een interventiestrategie voor alle landbouwproducten. Productie die plaatsvindt met hogere normen op het gebied van milieu, diergezondheid of dierenwelzijn, moet worden uitgesloten van de mededingingsregels. De ad-hocreserve voor crisissituaties, die boeren helpt om te gaan met prijs- of marktinstabiliteit, moet een permanent instrument worden, met een eigen begroting.

De nationale regeringen moeten strategische plannen opstellen. Hierin moeten ze toelichten hoe ze de Europese doelstellingen willen verwezenlijken. De Europese Commissie moet deze goedkeuren en ook zal ze de prestaties van de nationale plannen beoordelen.

Reacties

LTO noemt het akkoord van het Parlement ambitieus, maar een stap in de goede richting omdat boeren en tuinders terecht beloond worden voor de acties die zij ondernemen. Over het meerjarenbudget is nog geen definitief akkoord bereikt in Brussel. Terwijl LTO zich inspant voor behoud van het landbouwbudget, zet de Nederlandse regering in op minder geld voor landbouw. Bionext vreest dat de duurzame vergroening met de GLB-plannen die er nu liggen niet op gang zal komen. ­­Het nieuwe beleid moet in 2023 van start gaan.