18 april 2019 Meer nieuws

‘Een visie is mooi, maar actie is nodig’

De ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030’ van landbouwminister Carola Schouten waarin de nadruk ligt op het realiseren van weerbare planten en teeltsystemen bevat voor de KAVB geen verrassingen. “Het gaat er nu om nieuwe, concrete dingen te gaan doen en om zaken werkelijk te realiseren”, reageert Andre Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB.

In de visie staat dat de land- en tuinbouw in 2030 duurzaam produceert met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen. Ook wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk voorkomen. Daar waar middelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Ook moet dit nagenoeg zonder emissies naar het milieu zijn en nagenoeg zonder residuen.

De Toekomstvisie is opgesteld en vastgesteld door het Bestuurlijk Platform Duurzame Gewasbescherming. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van overheid en belanghebbenden, zoals KAVB en LTO. De komende maanden wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Geen nieuwe zaken

De visie sluit volgens Hoogendijk aan bij de visie ‘Vitale Teelt in 2030’ van de bloembollensector en andere ideeën die leven in de sector. “In Schoutens visie staan geen zaken die we als sector niet willen. Er moet nu alleen wel boter bij de vis. De overheid moet stappen zetten. Meer geld voor innovatie is serieus noodzakelijk. Zo ligt er nog een actieprogramma van LTO Nederland op tafel waar ze 60 miljoen in vijf jaar tijd vraagt. Daarnaast zien we dat de sectoren elk jaar meer projecten aandragen omdat ze vooruit willen. Echter, de overheid kan dit niet bijbenen met co-financiering.”

Acties van de overheid zijn volgens Hoogendijk op een aantal vlakken echt nodig. Hij noemt als voorbeeld de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas en aanpassing van de mestwetgeving zodat kwekers op land evenveel mogen aanvoeren als dat ze afvoeren. “Dat levert een gezondere bodem op. Dat betekent weer minder middelengebruik.”

'Schouten is goed in visies maken'

Schouten maakte tegelijkertijd met de visie ook het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ bekend. Hoogendijk ziet in die maatregelen geen problemen voor de bollensector. “Maar ook daar ligt weer een flinke opgave waarbij we steun van de overheid verwachten. Kortom, we merken dat Schouten goed is in visies maken. Zo presenteerde ze ook de visie over kringlooplandbouw, maar daden zien we echter nog weinig.”