4 juni 2020 Meer nieuws

Ctgb werkt aan voorschrift gestapelde middelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vraagt om reacties op zijn beleidsnotitie ‘Voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen’. Dat kan tot en met 30 juni.

Het stapelen van gewasbeschermingsmiddelen betekent dat in een teelt op hetzelfde perceel, dat is behandeld met een bepaald gewasbeschermingsmiddel, ook één of meer andere middelen worden ingezet met een andere handelsnaam maar met dezelfde werkzame stof en hetzelfde toepassingsgebied.

Normoverschrijdingen

Dit gestapeld gebruik is niet beoordeeld door het Ctgb en kan leiden tot normoverschrijdingen. Daarom werkt het Ctgb aan een maatregel om dit gestapeld gebruik te voorkomen. De maatregel waarover het college nu de standpunten van diverse partijen vraagt, bestaat uit het opleggen van een maximale hoeveelheid werkzame stof per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid op het wettelijk gebruiksvoorschrift.

De Consultatie voorgenomen maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen is te vinden op de website van het Ctgb. Daar staat ook hoe partijen kunnen reageren.

Meer onderzoek naar stapelen

Twee Drentse natuurorganisaties dringen aan op ‘nationaal onderzoek’ naar stapelingseffecten van gewasbeschermingsmiddelen, maar dan in een veel breder perspectief. Dat schrijft Trouw 3 juni in het artikel Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt. Hier gaat het om de mogelijke interactie tussen middelen, die geen onderdeel uitmaakt van de beoordeling van het risico van middelen. Aanleiding is de uitkomst van het onderzoek dat de bewonersgroep Meten = Weten uit Westerveld heeft laten uitvoeren in natuurgebieden. Daar zijn 31 bestrijdingsmiddelen gevonden. Hoewel sommige in lage concentraties vinden de organisaties dat deze niet thuishoren in de natuur. Er wordt een verband gelegd met de achteruitgang van insecten en vogels.