11 april 2019 Meer nieuws

Blootstellingsonderzoek snel openbaar gemaakt

De resultaten van het ‘blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden’, zijn gisteren alsnog openbaar gemaakt. De aanbiedingsbrief van LNV en IenW is gisteren nog aangeboden aan de Tweede Kamer. ‘Er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van mensen rond bollenvelden naar voren gekomen’ zo luidt de voornaamste conclusie.

Met het versturen van de onderzoeksresultaten aan de Tweede Kamer moesten de ministeries van LNV en die van IenW gisteren haast maken. Het RIVM had namelijk door een foutje het rapport al vroegtijdig even op haar site gezet, waardoor het werd opgepakt door de media.

'Conclusies zijn goed nieuws'

De KAVB is blij met de belangrijkste resultaten die het onderzoek uitwijzen, zo laat Andre Hoogendijk, adjunct-directeur, weten via Twitter. Het onderzoek naar de blootstelling van omwonenden laat volgens RIVM, Ctgb, LNV en IenW zien dat er geen risico’s zijn voor gezondheid, alle metingen beneden de grenswaarden zijn en de blootstelling 10 tot 1000 keer lager is dan waarmee het Ctgb rekent in de risicobeoordeling bij de toelating van middelen. Bovendien toonde de Gezondheidsverkenning eerder eind vorig jaar ook al aan dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. LTO Nederland, KAVB en NFO verwelkomen in een gezamenlijk bericht de geruststellende uitkomsten. Zij spreken de hoop uit dat telers en omwonenden met deze uitkomsten van het onderzoek dichter bij elkaar komen.

Uitkomsten

Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin omwonenden worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen van nabije velden. Geconstateerd is dat omwonenden daar via de lucht en huisstof aan worden blootgesteld. Voor gewasbeschermingsmiddelen in de buitenlucht blijkt een duidelijk verband te zijn tussen de mate van blootstelling en de afstand tot het perceel waar gewasbeschermingsmiddelen waren toegepast. Bij de concentratie in huisstof is de relatie met de afstand veel minder eenduidig. In de urine van omwonenden en van de controlegroep zijn (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De gemeten concentraties in urinemonsters van deelnemers aan het onderzoek bleken echter lager te zijn dan die in de urine van proefpersonen die de dosering hadden gekregen die veilig is bij een acceptabele dagelijkse inname. Verder blijkt uit het onderzoek dat telers en hun gezinnen meer worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen dan omwonenden.

Vervolgonderzoeken gewenst

LNV en Infrastructuur en Waterstaat geven wel aan in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat de onderzoekers lacunes in de beschikbare kennis constateren. Ze geven dan ook het belang aan van verschillende vervolgonderzoeken. Het gaat dan om de wijze van verspreiding van huisstof, kennislacunes ten aanzien van de risico’s van blootstelling voor kwetsbare groepen, methoden om de risico’s van de blootstelling aan meerdere stoffen via meerdere blootstellingsroutes te berekenen en de hogere blootstelling van telers en hun gezinsleden door zij- en opwaartse bespuitingen in de fruitteelt.