13 november 2020 Meer nieuws

Beperking opstapelen esfenvaleraat treft bollen

De bloembollensector krijgt zeker te maken met het verbod dat Schouten wil op het gestapelde gebruik van middelen met dezelfde werkzame stof. De minister heeft het eerst gemunt op insecticiden op basis van de werkzame stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole.

Gestapeld gebruik wil zeggen dat achtereenvolgens en op hetzelfde perceel verschillende gewasbeschermingsmiddelen met dezelfde werkzame stof gebruikt worden. Schouten wil dit niet omdat dit ertoe kan leiden dat milieunormen worden overschreden. Voor deze vier werkzame stoffen heeft het Ctgb gekozen omdat deze stoffen het vaakst zijn aangetroffen bij overschrijdingen in het oppervlaktewater.

Maximum aan werkzame stof

Het Ctgb heeft daarom het voornemen de gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen op basis van deze werkzame stoffen te wijzigen. Dit wil het doen door een maximumdosering van de werkzame stof per hectare per jaar op te nemen. Daar zijn de beoordelingen en risico-inschattingen ook op gebaseerd.

Sumicidin en Sumi-alfa

De voorgenomen veranderingen in de gebruiksvoorschriften treft de bollensector zeker, zo geeft Peter Smits, beleidsmedewerker gewasbescherming bij KAVB, aan. Immers de werkzame stof esfenvaleraat wordt door de bollensector veel gebruikt in de teelt van tulpen, hyacint, iris en lelies. Het zit in de middelen Sumicidin en Sumi-alfa, beide tegen bladluizen (non-persistente virussen). De middelen worden veel gebruikt omdat ze regenvast zijn.

Zowel Sumicidin als Sumi-alfa mag 20 keer worden toegepast in bloembol- en bloemknolgewassen maar met een minimum interval van 7 dagen. “In principe is dat voldoende voor een heel seizoen”, aldus Smits, maar in de praktijk wisselen kwekers deze twee middelen af omdat zij om de 5 dagen willen spuiten. “Die wens is er zeker in de zomer bij hoge instraling.” Bij een verbod vervalt die afwisseling.