28 mei 2019 Meer nieuws

Agro Vertrouwensindex: ‘verbetering verwacht over een paar jaar’

De Agro Vertrouwensindex is over het eerste kwartaal van 2019 verder gestegen. Volgens de ondernemers stijgt de lijn voorlopig niet hard. Pas over 2 à 3 jaar verwachten ze verbetering.

De huidige stemming op het bedrijf(stemmingsindex) en de index over de middellange termijn vormen samen de Agro-vertrouwensindex. Ondernemers in de opengrondstuinbouw en melkveehouders hebben iets minder vertrouwen in hun bedrijf gekregen. Het vertrouwen bij akkerbouwers is licht gestegen. Bij ondernemers in de melkveehouderij en bij de glastuinders was sprake van een stabilisatie van het vertrouwen in hun onderneming.

Verwachte economische situatie over 2 à 3 jaar positiever

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken boeren en tuinders in de land- en tuinbouw positiever. De index nam toe met ruim 3 punten. Dit gebeurde met name onder invloed van de intensieve veehouderij sectoren (varkenshouderij  +15 en pluimveehouderij +20 punten). Hier werd de stijging van de land- en tuinbouwindex geremd door de lagere verwachtingen bij akkerbouwers, melkveehouders en opengrondstuinbouwers. De glastuinbouwers waren net iets positiever.

Conjunctuurindex voorlopig negatief

Ondernemers kijken negatief terug op de 12 afgelopen maanden (conjunctuurindex, verleden jaar). Wel verbeterde deze index ten opzichte van de meting een kwartaal geleden. De totale land- en tuinbouwindex verbeterde (+4 punten) omdat de onderliggende factoren (productie, winst, omzet, opbrengstprijs) een stijging lieten zien. Alleen de kosten blijven volgens de ondernemers stabiel. Per saldo was de index -13 punten. Voor de komende 12 maanden is de mening van de ondernemers onveranderd. Deze conjunctuurindex (komend jaar) blijft negatief (-3 punten).        

Achtergrond Agro Vertrouwensindex

Beleidsmakers en politici zijn geïnteresseerd in de stemming van ondernemers in de land- en tuinbouw. Om zo representatief mogelijke informatie te kunnen gebruiken voor de belangenbehartiging, ontwikkelden LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, en het ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen Economic Research een Agro Vertrouwensindex. Dit is een combinatie van de stemmingsindex op dit moment en de verwachting voor over 2 à 3 jaar.

Deze enquête wordt sinds 2013 viermaal per jaar gehouden. De respons kwam van 480 ondernemers in het eerste kwartaal van 2019.