24 november 2022 Meer nieuws

93 PPS-projecten gehonoreerd

De oproep voor PPS-projecten van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 93 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. Daarmee is een budget van € 103 miljoen euro gemoeid. € 50,5 miljoen wordt gefinancierd door bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft twee projecten gehonoreerd die interessant zijn voor de bloembollensector. Het gaat om het project ‘Vitale teelt lelie en hyacint 'The Missing Link' en ‘Groenbemesters’. Vertify had een vervolgproject op De Groene Tulp ingediend, maar dat project kreeg een afwijzing.

De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Voedsel, Water. De overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben in 2019 gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld om maatschappelijke uitdagingen te tackelen. Daarbij wordt jaarlijks een oproep gedaan voor nieuwe onderzoeksprojecten die binnen de scope van de KIA passen.

Belangrijke speerpunten zijn te herkennen in de aanvragen. Zo wordt er fors geïnvesteerd in kennis op het gebied van een gezonde en weerbare teeltsystemen (13 projecten), duurzame en gezonde voeding (11 projecten) en biotechnologie en veredeling (16 projecten). Er zijn echter geen projecten rondom biodiversiteit en klimaatbestendig stedelijk gebied ingediend. De komende periode wordt onderzocht welke factoren belemmerend zijn dat die aanvragen er niet zijn gekomen en hoe die kunnen worden opgelost.

De projecten starten volgend jaar. De indieners van gehonoreerde projecten hebben tot maart 2023 de gelegenheid om afspraken met hun mede-indieners vast te leggen in een consortiumovereenkomst. Daarna kunnen de projecten van start gaan. De meeste projecten hebben een looptijd van vier jaar.