29 september 2020 Meer nieuws

12 miljoen om Toekomstvisie Gewasbescherming LNV te halen

Gisteren is het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 (UP) gepresenteerd. Dit is een uitwerking van het agrarische bedrijfsleven, overheid en NGO's over hoe de doelen uit de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van de minister van LNV behaald kunnen worden. Schouten stelt in drie jaar 12 miljoen beschikbaar.

In het UP wordt de route naar de toekomst vormgegeven door de betrokken partijen bij dit UP. Dat zijn Agrodis, Artemis, CTGB, Cumela, Fedecom, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Nefyto, NVWA, Plantum, Unie van Waterschappen, Vewin en het Ministerie van LNV en het Ministerie van IenW.

Er wordt in het programma onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouw die zo min mogelijk  behoefte heeft aan chemische (hoog risico) gewasbeschermingsmiddelen. Zo staan in het UP acties beschreven om ontwikkeling te stimuleren op het gebied van onder andere weerbare rassen door veredeling, innovatieve teeltconcepten en het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders. Ook is er aandacht voor een gelijk speelveld binnen en buiten de Europese Unie.

12 miljoen

Omdat het programma erg ambitieus is en een groot beroep doet op het ondernemerschap en de innovatiekracht van zowel agrarisch ondernemers als alle andere ketenpartijen, ondersteunt Schouten het UP in drie jaar tijd met totaal 12 miljoen euro. In de periode 2020 – 2022 gaat het respectievelijk om 2, 4 en 6 miljoen euro. Daarmee kan meer (praktijk)onderzoek, monitoring en diverse pilotprojecten gefinancierd worden in verschillende sectoren en regio’s die allemaal een eigen aanpak behoeven, aldus Schouten.

In de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 staat dat alle betrokken partijen werken aan een land- en tuinbouw die verbonden is met de natuur en waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met nagenoeg geen emissies naar het milieu. Ook zouden er nagenoeg geen residuen meer op producten voor voedselconsumptie moeten zitten. Daarom wordt in de Toekomstvisie ingezet op een omslag naar weerbare teeltsystemen waarin gewassen uit zichzelf tegen een stootje kunnen en fors minder behoefte hebben aan chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een grote ambitie omdat de benodigde systemen, de kennis en de technologie nog niet of slechts beperkt bestaan en dus moeten worden (door)ontwikkeld.