Column Meer columns

Tekst start onder de foto

Meer over Henk Westerhof?

Anthos

18 januari 2018

Een kwestie van kiezen

Het maken van keuzes is vaak een lastige opgave en kan snel tot tweespalt leiden tussen voor- en tegenstanders. Toch kunnen omstandigheden ertoe nopen om duidelijke keuzes te maken, niet alleen om helderheid te verschaffen richting de buitenwacht, maar ook om de eigen identiteit niet te verloochenen.

Anthos staat aan de vooravond van het maken van nieuwe keuzes in relatie tot haar werkterrein en de financieringsstromen  die door de organisatie en de aan haar verbonden stichtingen gaan.

In de afgelopen jaren heeft Anthos een concern opgebouwd waar activiteiten zijn ondergebracht bij verschillende entiteiten, zoals de Promotiefondsen voor Japan en Scandinavië, iBulb en de Stichting Afzetbevordering voor Noord-Amerika. De gelden die via deze stichtingen worden gecollecteerd, zijn bestemmingsheffingen die worden ingezet voor de financiering van activiteiten op het gebied van promotie, markttoegang en plantgezondheid. Daarvoor investeren handelaren jaarlijks een bedrag van ruim 3 miljoen euro, waarvan 50% wordt ingezet voor markttoegang, 35% voor promotie en 15% voor plantgezondheid.

Ik steek mijn bewondering voor deze collectieve investeringskracht van de handel nooit onder stoelen of banken, temeer omdat die op vrijwillige basis is geschoeid. De kracht van die vrijwilligheid is de nauwe betrokkenheid van de ondernemers bij de besteding van hun gelden en hun commitment bij de ontwikkeling en uitvoering van programma’s die daarmee betaald worden. Een vrijwillig collectief houdt echter alleen stand als het draagvlak breed is en als niet-betalers niet te veel kunnen profiteren van degenen die wel bereid zijn om de portemonnee te trekken.

Juist op dit laatste punt wil de schoen soms wel eens wringen, zo wijst de praktijk uit. Om nu te voorkomen dat het vrijwillige collectief daardoor barsten gaat vertonen, gaan we dit jaar de spelregels aanscherpen. Wij zullen daarbij kiezen ten faveure van de werkelijke dragers van het collectieve gedachtegoed die bereid zijn om te investeren in duurzaamheid, afzetbevordering en fytosanitaire programma’s.  En wanneer een bedrijf daar niet toe gerekend wil worden, dan is dat zijn keuze en niet de onze.