18 juni 2013 Meer nieuws

15 jaar milieuoverleg bloembollen met resultaat

Onlangs is de voortgangsrapportage van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen uitgebracht. Sector en overheden hebben 15 jaar volop samengewerkt om de milieubelasting vanuit de bollenteelt terug te brengen. Belangrijkste resultaat is dat het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen fors is afgenomen. In de terugdringing van nutriënten zijn nog stappen te zetten.


Daarom hebben partijen een ambitieus uitvoeringsprogramma bollen 2013-2021vastgesteld dat op 12 juni als onderdeel van het advies 'Nutriëntenmaatwerk in de polder' aan de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw Schultz van Haegen is aangeboden.

De voortgangsrapportage 2010-2011 (te vinden opwww.kavb.nl) laat zien welke successen zijn behaald en welke problemen er nog zijn. De overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn in vergelijking met 1995 fors gedaald. Het laatste jaar zet deze trend voor enkele stoffen niet door. Alertheid blijft derhalve geboden. Zorgvuldige monitoring en de inbreng van kennis van overheden en sector leveren belangrijke inzichten op waarmee oplossingen kunnen worden gezocht en gevonden.

Het rapport bevat concrete maatregelen en acties die de partijen opnemen in het uitvoeringsprogramma. De betrokken partijen hebben geconcludeerd dat samenwerking ook voor de toekomst onontbeerlijk is om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water zoveel mogelijk te halen. De goede ervaringen die zijn opgedaan in het LMB worden in de komende jaren dus voortgezet. De stuurgroep heeft een ambitieus pakket van kansrijke maatregelen vastgesteld waarmee de nutriënten in het oppervlaktewater en de resterende problemen met gewasbeschermingsmiddelen in de diverse regio's worden aangepakt. De sector vindt dat elke burger het recht heeft om te zien wat er in de sector aan inspanningen plaatsvindt om het milieu te ontzien. Die resultaten verschijnen in een jaarlijkse voortgangsrapportage.